Výzkumné skupiny Analytické chemie

Umožňujeme studentům zapojit se do projektů, které zahrnují základní i aplikovaný výzkum. Práce ve výzkumných skupinách je zajímavou příležitostí pro studenty všech úrovních. Zájemcům o práci v oboru doporučujeme navštívit pracoviště výzkumných skupin a diskutovat s vedoucími pracovníky konkrétní projekty.

Bez popisku

Laboratoř bioanalytické instrumentace

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Výzkum skupiny se zaměřuje na vývoj přístrojů a metod pro rychlejší a citlivější bioanalýzu. Používáme hmotnostní spektrometrii pro zobrazování biologických tkání, kapilární elektroforézu spojenou s hmotnostní spektrometrií nebo laserem indukovanou fluorescencí pro separace. Zabýváme se také bioanalytickými aplikacemi nanočástic.

Bez popisku

Laboratoř luminiscenčních metod

doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Výzkumná skupina je zapojená do celé řady interdisciplinárních projektů v oblastech na pomezí analytické, medicinální, fyzikální chemie a biochemie. Kromě luminiscenční spektroskopie v našem výzkumu využíváme různé spektroskopické, mikroskopické a separační techniky.

Bez popisku

Laboratoř analytické koordinační a supramolekulární chemie

prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Laboratoř se zabývá fyzikálně-chemickým studiem termodynamických a kinetických vlastností jak makrocyklických ligandů a jejich kovových komplexů tak jiných supramolekulárních systémů za účelem jejich využití v (bio)analytické a medicinální chemii. Další významným směrem výzkumu je vývoj chemosensorů a senzorových polí pro detekci pomocí optických i elektroanalytických metod nebo syntéza a aplikace nanočástic pro využití v (bio)analytické chemii. V neposlední řadě se věnujeme taktéž inovaci a didaktice analytické chemie. Tyto interdisciplinární výzkumné projekty na pomezí analytické, koordinační, fyzikální chemie stejně jako biochemie jsou řešeny v rámci spolupráce s výzkumnými skupinami v České republice i zahraničí.

Bez popisku

Laboratoř atomové spektrochemie

prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.

Skupina se zaměřuje na základní výzkum interakce laserového záření pulsního laseru se vzorkem pro účely zavádění vzorku do zdroje indukčně vázaného plazmatu s detekcí iontů hmotnostní spektrometrií (LA-ICP-MS) nebo optickou emisní spektrometrií (LA-ICP-OES) a pro studium a využití laserem vzbuzeného výboje v atmosféře nad povrchem vzorku pro optickou emisní spektrometrii (LIBS). Analytické aplikace jsou založeny na vývoji nových, původních metod s využitím plazmové spektrometrie pro analýzu biologických, geologických a environmentálních materiálů a předmětů kulturního dědictví. Pro prvková stanovení v rozsahu od hlavních složek až po ultrastopové obsahy jsou využívány metody hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu (ICP-MS), hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu s laserovou ablací (LA-ICP-MS), atomové emisní spektrometrie se zdrojem ICP (ICP-OES), spektrometrie laserem buzeného plazmatu (LIBS) a rentgenfluorescenční spektrometrie s energiovou dispersí ED-XRF). Výzkumná témata představují prvková zobrazovaní biologických tkání s cílem monitorování vlivu protinádorových léčiv (LA-ICP-MS), studium použití kovových nanočástic pro imunoanalýzu (LA-ICP-MS), zobrazování distribuce prvků a izotopů v horninách a minerálech pro studium geochemických procesů (LA-ICP-MS, LIBS), vývoj programových nástrojů pro zpracování spektrálních dat a tvorbu obrazu, výzkum a vývoj nových metod pro přímou analýzu pevných vzorků geologických materiálů a pokročilých technologických materiálů (ED-XRF, LIBS, LA-ICP-MS). Výzkum je dále zaměřen na rozklad vzorků a jejich převod do roztoku s použitím moderních technologií (mikrovlnný rozklad, indukční tavení) pro analýzu ICP-OES, ICP-MS a AAS a pro přípravu vzorků pro pevnolátkovou analýzu (LA-ICP-MS, LIBS, ED-XRF). Základní výzkum je soustředěn na studium vlivu parametrů laserové ablace na distribuci částic aerosolu a jejich vaporizaci v plazmatu s důsledky pro frakcionaci prvků a izotopů a dále na studium vlastnosti ablatovaného povrchu včetně drsnosti a pokrytí nanočásticemi na distribuci aerosolu a analytický signál. LIBS je studován jako nová metoda pro imunoanalýzu s použitím nanočástic, pro studium bioakumulace nanočástic a kvantových teček v rostlinách. Pomocí atomové absorpční a fluorescenční spektrometrie je studována kontaminace antarktických biotických a abiotických vzorků.

Bez popisku

Laboratoř separačních metod

doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

Laboratoř se zaměřuje na vývoj nových separačních metod využitelných pro dělení nízko- a vysokomolekulárních látek. Využívá monolitické stacionární fáze na bázi organických polymerů, jejichž povrch cíleně modifikují vhodnými funkčními skupinami. Věnují se také vývoji nových experimentálních uspořádání pro vícerozměrnou chromatografickou analýzu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info