Oddělení Analytické chemie se věnuje základnímu výzkumu zaměřenému na vývoj nových analytických metod, analytické instrumentace a aplikaci pokročilých metod v analýze široké škály vzorků. Výzkum pokrývá spektroskopii/spektrometrii, separační procesy, elektrochemické děje, vícerozměrnou statistickou analýzu, modelování dějů, zpracování dat a tvorbu obrazu. Vývoj nové laboratorní instrumentace je spojen s konstrukční činností a programováním.

Rozvoj analytické instrumentace je zaměřen na zobrazovací hmotnostní spektrometrii, charakterizaci nanočástic a jejich aplikace v analytické chemii, instrumentaci pro bioanalytickou chemii, separační techniky a metody hmotnostní spektrometrie v analýze biologických vzorků a přípravu vzorků pro hmotnostní spektrometrii.

Významná pozornost je věnována biokoordinační chemii nukleobazí, nukleosidů, nukleotidů a krátkých oliogonukleotidů, novým makrocyklickým sloučeninám s cílenou strukturou, optimalizaci kinetických a termodynamických vlastností komplexů významných pro použití v biomedicíně a analytické chemii. Pro stanovení iontů a organických sloučenin jsou vyvíjeny optické senzory a senzorová pole. Aplikace nanočástic v analytické chemii je důležitým směrem pokročilého výzkumu.

Analytické separace využívají nejpokročilejších trendů v přípravě a charakterizaci monolitických kolon pro chromatografii a ve vývoji extrakčních a separačních metod ve spojení s hmotnostní spektrometrií v analýze biologicky významných látek, jako jsou potraviny a rostliny. Z elektromigračních metod se uplatňuje zejména kapilární elektroforéza, která je využívána v analýze metabolitů v tělních tekutinách, s čímž souvisí zejména vývoj technik pro neinvazivní vzorkování tělních tekutin. Separační metody jsou využívány v klinické analýzy.

Z metod molekulové spektroskopie je rozvíjena zejména molekulová fluorescence, která je využívána ke studiu interakce benzofenantridinových alkaloidů s polynukleotidy, interakce rostlinných alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA a dále ke studiu luminiscenčních vlastností uranových komplexů.

Interakce pulsního laserového paprsku s materiálem je studována s optickou detekcí záření jako spektrometrie laserem buzeného plazmatu. Zkoumán je nejen optický, ale i akustický signál doprovázející laserovou ablaci. Spektrometrie laserem buzeného plazmatu je využívána při prvkovém mapování geologických vzorků a při analýze významných technologických materiálů, předmětů kulturního dědictví a biologických vzorů značených nanočásticemi kovů.

Interakce laserového záření s materiálem je studována pomocí hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmatu. Je přitom využívána simultánní charakterizace aerosolu generovaného laserovým paprskem pomocí sledování toku částic různými fyzikálními metodami, jimiž lze získat distribuci velikostí částic. Složení aerosolu je pak sledováno v závislosti na složení vzorku, na vlastnostech jeho povrchu, jeho pokrytí nanočásticemi a na instrumentálních parametrech. Plazmová hmotnostní spektrometrie je zapojena do prvkového/izotopového mapování geologických vzorků i biologických tkání. Pozornost je zaměřena také na stanovení izotopových poměrů v různých materiálech.

Pracoviště rozvíjí analytickou chemii ve všech jejích aktuálních oblastech z hlediska metod i řešení zadání. Je vybaveno na dobré úrovni moderní instrumentací, se kterou pracuje tým špičkových odborníků.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Studijní obory Analytická chemie a Analytický chemik - manažer chemické laboratoře na Ústavu chemie, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně připraví odborníky s vysokou úrovní znalostí z oblasti anorganické i organické analýzy a bioanalytiky. Analytická chemie, jak počtem chemiků-analytiků, tak i počtem prováděných analýz, je jistě největším chemických oborem a zasahuje nejen do všech dalších chemických oborů, ale zabývá se také analýzami pro výrobní procesy, při vstupní kontrole surovin, při mezioperační i výstupní kontrole a uvolnění výrobku/služby k distribuci. Chemik-analytik nalezne uplatnění v řadě oborů lidské činnosti: při analýze primárních surovin, potravin, vod, ovzduší, životního prostředí, při vývoji, výrobě a kontrole léčiv, při analýzách biologických vzorků apod.

Při studiu je velmi silný důraz kladen na to, aby absolvent získal kromě teoretických znalostí i široké praktické zkušenosti s moderními analytickými metodami běžnými v chemických laboratořích, s metodami spektroskopickými, separačními, jakož i s vyhodnocením naměřených dat.
Jedním z nejvýznamnějších producentů a současně i spotřebitelů analýz jsou analýza materiálů nebo laboratorní medicína s klinickou chemií, které se zabývají analýzami biologických vzorků člověka. Uvádí se, že přibližně pro dvě miliardy lidí žijících v zemích s vyspělých zdravotnictvím je ročně provedeno kolem deseti a více testů na hlavu a rok, což představuje celosvětově miliardy analýz. Tyto analýzy je nutné nejen provádět, ale je třeba pro ně vyvíjet, vyrábět a kontrolovat vhodné analytické prostředky (soupravy reagencií, kalibračních/kontrolních materiálů a jejich atestaci, přístroje, analyzátory, pomůcky aj.), a proto v těchto oborech nalezne chemik-analytik zřejmě největší uplatnění, nově i jako manažer kvality pečující o jakost/kvalitu celého analytického a také výrobního procesu.

Naši absolventi jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Návazné postgraduální studium analytické chemie jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info