Naši absolventi 2024

Michal Žalud udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mass spectrometry imaging of metallic nanoparticles using subatmospheric laser desorption ion source

Helena Hrušková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Instrumentation and methods for the pretreatment of biological samples

Michael Killinger udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Vývoj instrumentace a metodiky analýz biologicky významných látek v jednotlivých buňkách

Michaela Hložková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Hmotnostní spektrometrie s ICP v analýze přírodních materiálů se zaměřením na geologické a archeologické vzorky

Ján Škamor udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Zobrazení stříbrných nanočástic s použitím analyzátoru doby letu

Lívia Rigasová udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Zobrazování proteinu p53 pomocí LA-ICP-MS s využitím zlatých nanočástic

Miloš Macinský udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Studium mykotoxinů v pivovarské praxi s využitím kapalinové chromatografie

Lucie Březinová udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Začlenění stříbrných nanostruktur do kapilárního prostředí pro detekci povrchem zesílenou Ramanovou spektrometrií

Lenka Brůhová udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Pokročilé postupy simultánního stanovení prvků metodou HR-CS GF-AAS

Jan Biskupič udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Zobrazovací metody (LA-ICP-MS a CT) pro testování teranostik a výzkum cévní mozkové příhody

Dominika Bezdeková udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání

Veronika Grossová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití akustického signálu při laserové ablaci: Nový potenciál pro monitorování a regulaci ablačních procesů?

Kateřina Ondráková udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Paternò–Büchi reakce pro stanovení isomerů lipidů ve vzorcích žil a krevní plazmy


Naši absolventi 2023

Petra Adamcová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza N-monosubstituovaných derivátů piperazinu pomocí kapilární elektroforézy

Ondřej Balažík udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení skořicového aldehydu metodou GC-MS

Veronika Bilková udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace zařízení pro spojení kapilární elektroforézy s povrchem zesílenou Ramanovou spektrometrií

Roman Brožko udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Analytické metody pro stanovení alkoholů ve směsi

Hana Brožková udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Chemická charakterizace foton-upkonverzních nanočástic s využitím stanovení molární koncentrace metodou přímého počítání

Adam Březina udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Vliv silniční dopravy na obsah polyaromatických uhlovodíků v půdě

Lukáš Cach udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení ibuprofenu optickými metodami

Magdaléna Černá udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Tvorba otázek pro ověřování znalostí studentů praktika z analytické chemie

Dominik Černý udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití stopování píků v charakterizaci chromatografických systémů

Adéla Dořmanová udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení mastných kyselin v mléčných výrobcích

Lívia Janová udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Kvantitativní distribuce biodegradabilních nanočástic v tkáni jako nových potenciálních teranostik pro cévní mozkovou příhodu

Júlia Lačná, roz. Hodáková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Využití kapilární elektroforézy s laserově indukovanou fluorescenční detekcí v analýze biomarkerů

Hana Kacetlová udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Analýza skořicového aldehydu metodou TLC

Monika Koktavá udělen titul Mgr.

téma diplomové práce:Ionizace těkavých látek pomocí iontů kovů generovaných laserovou desorpcí v subatmosférickém MALDI zdroji

Anna Kosmáková udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Využití monolitických kapilárních reaktorů v přípravě proteomického vzorku

David Kolář udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Pokročilé zpracováni dat časově rozlišené hmotnostní spektrometrie: LA-ICP-MS stopová analýza

Kateřina Konečná udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Možnosti charakterizace kinetických vlastností monolitických kapilárních kolon

Alena Kovalíková udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení izotopových poměrů v izotopových referenčních materiálech Pb a Sr metodou ICP-QMS

Zuzana Kovářová udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Nanášení stříbrných nanostruktur pro mapování vitamínu B2 pomocí Ramanovy spektrometrie

Tomáš Kubica udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Izoelektrická fokusace aminokyselin a bílkovin

Petr Letocha udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení transportní účinnosti LA ICP MS

Barbora Lichevníková udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Spektrofotometrické stanovení vitaminu A

Filip Machů udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Analýza ovocných destilátů plynovou chromatografií

Jakub Martikánudělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Vliv teploty na fluorescenci organických molekul

Richard Maršala udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Klasifikace ovocných destilátů s využitím metod hlubokého učení

Anna Matějková udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Značení 3D buněčných agregátů pro zobrazovací hmotnostní spektrometrii

Sabína Nováková udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Kapilární zónová elektroforéza aniontů

Zuzana Ondrigová udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Separační metody pro analýzu iontů

Aryna Paulenka udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Online spojení enzymatického reaktoru a chromatografické separace

​Viktor Pavlovec udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Optická senzorová pole pro analýzu sloučenin obsahující dusík​​​

Jakub Peška udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Headspace stanovení bromu na stříbrném nanosenzoru pomocí LDI MS

Tereza Procházková udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Vývoj nových kalibračních standardů pro LA-ICP MS analýzu minerálů bohatých na uran a olovo

Peter Privara udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Detekce lithia v geologických materiálech metodou LIBS

Lidia Stolyalova udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: IC analýza iontů kovů

Matej Ščepán udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Chromatografická separace purinů a pyrimidinů v mobilních fázích bohatých na organickou složku

Martin Štěpánek udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace stanovení Th metodou ICP-MS při separačním procesu

Jakub Totek udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Studium akustického signálu při laserové ablaci

Marek Stiborek udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Digitální zobrazování nanočásticových značek pomocí IR laserové ablace spojené s SP ICP MS

Jan Valášek udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Optimalizace spojení mikrokolonové LC-MS v proteomické analýze

Matěj Vláčil udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Vliv modifikace povrchu monolitických stacionárních fází na jejich kinetické vlastnosti

Jiří Volánek udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Syntéza bimetalických nanočástic pro studium posttranslačních modifikací metodou SERS

Jakub Vondřejc udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Studium formační kinetiky vybraných Ln(III) komplexů s makrocyklickými ligandy

Vojtěch Vrána udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Automatizace v analytické laboratoři

Rozálie Wdówková udělen titul Mgr.

téma diplomové práce: Extrakce methylrtuti z rostlinného materiálu pro následné stanovení GC-AFS

Veronika Zlatovská udělen titul Bc.

téma bakalářské práce: Studium modifikace povrchu vzorku pro interakci s laserovým zářením​​​

Ana-Marija Žagar udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití senzorových polí pro stanovení rovnovážných konstant


Naši absolventi 2022

Jan BADIN udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Luminiscenční vlastnosti nanočástic v deuterované vodě

Lenka BRŮHOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Současné stanovení více prvků metodou HR-CS GFAAS ve vzorcích lišejníků

Ľubica CENKNEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Homogenizace aerosolu pro měření izotopových poměrů metodou LA-ICP-MS

Jan DOBEŠ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: LA-ICP-MS: metoda pro imaging geologických vzorků

Alena DOLEŽALOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení polyfenolů v normální a deuterované vodě

Eliška DRGOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Gradientová eluce peptidů na monolitických stacionárních fázích

Veronika FALTUSOVÁ, roz. Dillingerová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Chemometrické metody v plazmové spektrometrii

Tomáš FOGL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace vymývání aerosolu z ablační komory pro rychlé mapování v LA-ICP-MS

Richard HANULA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vývoj metod pro rychlé mapování metodou LIBS za přítomnosti vzácných plynů

Zuzana HAUKVICOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení derivátů kyseliny salicylové v rostlinných materiálech pomocí kapalinové chromatografie

Kateřina HRŮZOVÁ, roz. Zetková udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Nové možnosti dvourozměrné kapalinové chromatografie

Fei HUANG udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mass Spectrometry of Chalcogenide Materials

Lenka JINDŘICHOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Aplikace nanočástic pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie

Dávid KARTALI udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Vývoj, konstrukce a testování různých instrumentálních konfigurací pro spektroskopii laserem buzeného plazmatu

Vladimír KISTAN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava modelových a geologických vzorků pro datování U-Pb a Pb-Pb metodou SM-ICP-MS

Kateřina KOLKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Interakce alkaloidu alborinu s nekanonickými strukturami DNA

Gabriela KONEČNÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití moderních analytických metod v analýze neinvazivních biologických tekutin

Natálie KOZLOVSKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití Ln(III) komplexů v bioanalytické chemii

Daniela KRATOCHVILOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Interakce protopinových alkaloidů s DNA

Ivo KREMPL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vývoj metod pro rychlé prvkové mapování geologických materiálů metodou LIBS

Matěj KUBIŠ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace chromatografické separace v proteomické analýze

Josef KUČERA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium zhášení luminiscence vybraných systémů

Miloš MACINSKÝ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapalinová chromatografie v analýze N-monosubstituovaných derivátů piperazinu

Kristýna MACHÁLKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza čajů s využitím ITP

David MAJER udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Optimalizace kapilární izoelektrické fokusace peptidů

Richard REPKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení umělých sladidel metodou HPLC

Lívia RIGASOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Nástroje pro rozpoznávání biomolekul

Vilém SVOJANOVSKÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Nanočásticemi značené imunostanovení s hmotnostně spektrometrickou detekcí

Markéta VEJVODOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Nástroje pro rozpoznávání biomolekul

Jakub VÝTISK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciační analýza iontů mědi

Karolína VYTISKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Značení biomolekul nanočásticemi pro detekci metodou LIBS

Tereza WALACHOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení biopřístupné frakce kovů v potravinách


Naši absolventi 2021

Michaela BAHELKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Distribuce prvků v rostlinných materiálech

Roman BOŠKO udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení citrátů v kostech metodou GC-MS

Adam BŘEZINA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Automatizace v praktiku z analytické chemie

Sandra BUGDOLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití elektromigračních technik pro analýzu potravinářských vzorků

Adéla DOŘMANOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Derivatizační techniky v GC-MS

Magda DVOŘÁKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analytické aspekty využití plazmové tužky

Ivan GÁBRIŠ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spektroskopie laserem buzeného plazmatu biomolekul značených nanočásticemi

Michal GAJDOŠ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Vliv drsnosti povrchu a nanočástic na procesy při laserové ablaci

Filip GREGAR udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vliv topografie povrchu vzorku na analýzu metodou LA-ICP-MS

Pavel HANNIG udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stabilizace nekanonických struktur DNA alkaloidy escholidinem, kolumbaminem a fagaroninem

Jana HAVLÍKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapilární reaktor pro záchyt fosfopeptidů

Lukáš HEKERLE udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Optimalizace kinetiky separace v proteomické analýze

Petra HUMAJOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Bioanalytické využití nanočástic

Zuzana HUSÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Transport nanočástic na bázi Pb v organismu

Petra JAROŠOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium interakce vybraných přírodních látek s nekanonickými strukturami DNA

Monika KOKTAVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza lipidů pomocí hmotnostní spektrometrie s laserovou ionizací za účasti oxidu kovu

Anna KOSMÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Enzymatické reaktory na monolitických stacionárních fázích

Govinda MANDAL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mass Spectrometry of Inorganic Materials and Organic Molecules

Jakub MARTIKAN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium vlivu deuterované vody na chemiluminiscenční reakce

Daria NEZNAEVA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kinetické studium Ln(III) komplexů s NOTA makrocyklickým ligandem

Zuzana PAĽÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Iontová chromatografie kationtů

Elena SOUČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza kokosového mléka metodami atomové spektrometrie

Jiří ŠTAJER udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení polohy dvojné vazby v lipidech pomocí Paternó-Büchi reakce

Jakub TOTEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Mapovaní povrchů pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu

Terezie URBÁNKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení obsahu stříbra v lehké matrici metodou XRF

Jan VALÁŠEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení lipidů a jejich izomerů pomocí vakuové a subatmosférické MALDI MS

Elena VANÍČKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vliv modifikace povrchu na metody laserové ablace

Vojtěch VRÁNA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Jazyk R v praktiku z analytické chemie


Naši absolventi 2020

Jan BADIN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium vlivu deuterované vody na luminiscenční vlastnosti kvantových teček

Dominika BEZDEKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: MALDI MS zobrazování izomerů lipidů pomocí off-line ozonizace

Markéta BOSÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium akustického signálu ve spektrometrii laserem buzeného plazmatu (LIBS)

Dominik ČERNÝ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Možnosti extrakce lipidů

Jan DOBEŠ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Distribuce prvků ve vzorcích uranových rud - chemické mapování metodou LA-ICP-MS

Martin ĎURČ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza jednotlivých nanočástic hmotnostní spektrometrií SALD ICP

Pavol ĎURČ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Využití kapilární elektroforézy v analýze biomarkerů

Eva HAVRLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza materiálů liniových staveb spektroskopií laserem buzeného plazmatu s využitím matričně odlišných kalibračních standardů

Zuzana HOLAŇOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení kontaminantů v odpadních vzdušninách metodou plynové chromatografie

Kateřina HRŮZOVÁ, roz. Zetková udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kombinace retenčních mechanismů ve vícerozměrné kapalinové chromatografii

Adriana KABÁTOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Voltametrické techniky v praktiku z analytické chemie

Ladislav KLOUČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analytická chromatografie cukrů

Kateřina KOLKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium interakce rostlinných alkaloidů s nukleovými kyselinami

Martina KOMENDOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Vývoj monolitických stacionárních fází pro analýzu nervových přenašečů

Natálie KOZLOVSKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Derivační spektrofotometrie ve vícesložkové analýze

Ivo KREMPL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS pro mapování geologických materiálů

Matěj KUČERA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza materiálů liniových staveb spektroskopií laserem buzeného plazmatu s využitím matričně odlišných kalibračních standardů

Vojtěch LEDVINA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analýza komponent signálních drah v jednotlivých buňkách

Markéta MACHÁLKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Hmotnostně spektrometrické a fluorescenční zobrazení 3D buněčných kultur ošetřených perifosinem

David MAJER udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Charakterizace migrace v kapilární elektroforéze

Ondřej MANČAL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Nová analytická činidla obsahující azo skupinu

Jaroslav PŘIKRYL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: IC analýza iontů kovů

Petra SVOBODOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Povrchová modifikace monolitických stacionárních fází

Veronika ŠTĚTKÁŘOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Iontově selektivní elektrody ve výuce analytické chemie

Aneta ŠTOSSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Imunochemie v zobrazování proteinů

Elena VANÍČKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium provenience mramorů používaných při výrobě historických stavebních materiálů

Markéta VEJVODOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Co se děje s prvky při spontánní regresi melanomu?

Gabriela VYSKOČILOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium vlivu půdního prostředí na degradaci usně

Karolína VYTISKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Detekce biomolekul značených nanočásticemi metodou LIBS

Eva ZIKMUNDOVÁ, roz. Pospíšilová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Laserová spektroskopie v analýze předmětů kulturního dědictví

Lukáš ZIMA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití iontové chromatografie v elementární analýze organických látek

Ana-Marija ŽAGAR udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Automatizace argentometrické titrace


Naši absolventi 2019

Mayuri Vilas AUSEKAR udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mass Spectrometry of Inorganic Materials and Clusters

Michaela BAHELKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Izotachoforetické stanovení umělých sladidel

Dominik BRUZL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Laserová a rentgenová spektrometrie v analýze práškových materiálů

Sandra BUGDOLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: ITP analýza nápojů na bázi piva

Kateřina COUFALÍKOVÁ (roz. Jägerová) udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Aplikace MALDI MS pro analýzu biologicky aktivních látek

Ivan GÁBRIŠ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium toxicity nanočástic ,etodami atomové spektroskopie

Filip GREGAR udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Monitorování aerosolu pro LA-ICP-MS analýzu

Kateřina HAJTMANOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vývoj nových spektrometrických metod pro profilování buněk a složitých biologických vzorků

Pavel HANNIG udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium interakce mitoxantronu a rheinu s vybranými strukturami DNA

Richard HANULA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Mapování povrchů pomocí spektroskopie laserem buzeného plazmatu

Lukáš HEKERLE udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace HPLC metody pomocí matematického plánování

Petra HUMAJOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Syntéza a analýza QD-nanočástic na bázi CdTe

Zuzana HUSÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kde se akumulují nanočástice?

Petra ITTERHEIMOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Bioanalytické aplikace elektrochemických metod

Štěpán KÁŇA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium vlivu deuterované vody na CE-LIF analýzu

Lenka KUBINYIOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení vlivu rozpouštědel na intenzitu fluorescence organických fluoforů

Štěpánka MACHOŇOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Chemosensory na bázi Ln(III) komplexů

Blanka MIKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spojení HF-LPME s CE pro přímou analýzu komplexních vzorků

Tereza MUDROCHOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití makrocyklických sloučenin v separačních metodách

Kateřina MULÍČKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza pájek nízkovýkonnou spektroskopií laserem buzeného plazmatu

Marie NOVÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Senzorová pole v klinické analýze

Lukáš PEČINKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Hmotnostní spektrometrie chalkogenidů

Tomáš PINKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programovacího jazyka Python v analytické chemii

Jan SEDLÁČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení thalia ETAAS v rostlinném materiálu

Ellen STEHLÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kinetické studium měďnatých komplexů azamakrocyklických sloučenin

Libuše SYCHROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: NMR spektroskopie v analytické chemii

Martina ŠIŠKOVÁ, roz. Halušková udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Amperometrické stanovení albuminu

Petra TOMICZKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Zkoumání mechanizmu zádrže nukleobází a deoxynukleotidů jako elementů oligonukleotidů v chromatografickém systému HILIC/ERLIC

Michaela TVRDOŇOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Využití zobrazování prvků v bioaplikacích

Anna VACULÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití gelové elektroforézy a chirálních optických metod pro analýzu biologicky významných molekul

Tereza WARCHILOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium plošné distribuce prvků pomocí LA-ICP-MS


Naši absolventi 2018

Jakub BĚLEHRAD udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Charakterizace esterů cholesterolu desorpční hmotnostní spektrometrií za účasti nanočástic

Vladimíra DATINSKÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analysis of biologically relevant substances by luminescence sensors

Martin ĎURČ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení olova v suchých krevních skvrnách pomocí DLTV ICP MS

Zuzana HOLAŇOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Aplikace nanočástic v hmotnostní spektrometrii

Kamila IMRICHOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spektrofotometrická a kalorimetrická studie zamrazených roztoků

Filip NEUPAUER udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza senzorů založených na Foerstrově rezonančním energetickém přenosu pomocí kapilární elektroforézy a časově rozlišené fluorescence

Jan PARTYKA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Bioanalysis of very small samples

Viktorie REICHOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kinetické studium Pb(II) komplexů azamakrocyklických ligandů

Petra SVOBODOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace retence prekurzorů a metabolitů dopaminu v HPLC

Jiří ŠTAJER udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení riboflavinu ve vitamínových preparátech a pivu metodou CE-LIF

Aneta ŠTOSSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití molekulově imprintovaných polymerů pro analýzu metaloproteinů

Antonín UHER udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení kadmia ve vzorcích lišejníku druhu Usnea antarctica pomocí ET-AAS

Marek VIDO udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce polynukleotidů s bioaktivními látkami

Blanka VRBKOVÁ, roz. Hégrová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Vývoj metod pro stanovení biologicky aktivních látek pomocí separačních technik a hmotnostní spektrometrie

Lukáš ZIMA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium retenčního chování aniontů iontovou chromatografií


Naši absolventi 2017

Patrik BALIAK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Nanočástice v molekulové spektroskopii

Jan FIALA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Retenční chování trinukleotidů v HPLC

Michal GREGUŠ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Development of non-invasive point-of-care sampling and analysis of biological fluids

Klára HŮSKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení forem rtuti ve vzorcích s mikroorganismy

Petra JAROŠOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s nekanonickými strukturami DNA

Pavel KLIMEŠ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analytické přístupy ve výzkumu a vývoji proteinů zapojených v cytokininovém hormonálním systému rostlin

Lenka KOLÁŘOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mapování rozložení prvků v částech rostlin pomocí laserové spektrometrie

Lucie KRAJCAROVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Applications of mass spectrometry in biomedical research

Lenka KUBINYIOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu LabVIEW v argentometrii

Josef KUČERA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium zhášení luminiscence vybraných molekul v systému H2O/D2O

Ravi MAWALE udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mass spectrometry of nanomaterials and clusters

Natália MESZAROSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení methylrtuti v antarktickém ekosystému pomocí GC-AFS

Blanka MIKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Speciační analýza s využitím metody ITP

Marta NEVĚDĚLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza přírodních vod

Lukáš PEČINKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: MOFs pro adsorpci nanočástic zlata (NP) a aplikace {MOFs, NP} kompositů v MALDI TOF MS

Adam PRUŠKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium přípravy vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI

Kristýna PŘÍHODOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Distribuce platiny v orgánech myší léčených cytostatiky

Marek STIBOREK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Příprava mikrovzorků pro biologické aplikace desorpční hmotnostní spektrometrie

Martina ŠIŠKOVÁ, roz. Halušková udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Amperometrické stanovení kyseliny askorbové


Naši absolventi 2016

Jakub BĚLEHRAD udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapilární elektroforéza pro separaci Se specií

Veronika DILLINGEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití LA-ICP-MS pro forenzní analýzu skel

Petr CHRÁST udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu v analýze geologických materiálů

Monika CHRÁSTKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Fotofyzikální studie aniontu p-hydroxyacetofenonu

Petra ITTERHEIMOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elektroanalytické stanovení iontů těžkých kovů

Alžběta JEBAVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Syntéza a analytické aplikace CdTe nanočástic na bázi kvantových teček

Veronika KOHÚTOVÁ, roz. Košařová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium malířských výtvarných děl infračervenou a Ramanovou spektroskopií

Tereza KOPECKÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití jazyka R v praktiku z analytické chemie

Eliška KOŽUSZNIKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: HPLC analýza přírodních derivátů kyseliny salicylové

Petra KRIŠTOFOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení thiolových biomarkerů kapilární elektroforézou s laserově indukovanou fluorescenční detekcí v červené oblasti

Bára LEJSKOVÁ, roz. Vinklárková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Optimization of the determination of total protein in biological samples and reference materials used in clinical chemistry

Štěpánka MACHOŇOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Porovnání analytických metod pro stanovení hliníku

Adam MIDLIK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium metabolismu benzofenantridinových alkaloidů

Tereza MUDROCHOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Použití cyklodextrinů v ITP analýze

Marie NOVÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Nefelometrické a turbidimetrické metody ve výuce analytické chemie

Lukáš NOVOSÁD udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Interakce nízkoteplotního neizotermního plazmatu s kondenzovanou fází

Kristína PILIAROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: LC-MS lipidů s nanočásticemi jako matricí

Vendula ROBLOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Application of separation techniques for analysis of phytochemical compounds

Andrea SLANINKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce alkaloidů stylopinu, koptisinu a korysaminu s DNA

Filip SMRČKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Optické senzory na bázi Ln(III) komplexů

Barbora SVATOŠOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Hmotnostní spektrometrie indukčně vázaného plazmatu v analýze antarktických otolitů

Lucie ŠIMONÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnost určení geografického původu vín multiprvkovou analýzou ICP

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, roz. Proksová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Povrchové mapování pomocí plazmové spektrometrie s využitím laseru

Anna TÝČOVÁ, roz. Tarantová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analysis of biologically important substances by capillary electrophoresis coupled with mass spectrometry

František ZELENÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití laseru pro zavádění nanočástic do ICP-MS


Naši absolventi 2015Filippo AMATO udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Chemometrics and data mining in chemistryKlára BAKOVÁ udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Vzdělávací programy pro chemiiPatrik BALIAK udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Aplikace "H-point" metody v analytické chemiiMarie BARTOŠKOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Využití ITP v environmentální a elementární analýzeKristýna DLABKOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Analýza nanočástic hmotnostní spektrometrií SALD ICPPavol ĎURČ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Analýza metabolitů a markerů v biologických vzorcích kapilární elektroforézouJan FIALA udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Separace krátkých oligonukleotidů ve vybraných módech vysokoúčinné kapalinové chromatografieJan HOUŠKA udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Analytical chemistry of nanomaterials and their applicationKlára HŮSKOVÁ udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Stanovení ethylrtuti v půdáchPetra JAROŠOVÁ udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Studium interakce alkaloidů korypalminu, jatrorrhizinu a kolumbaminu s DNAKateřina JELÍNKOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Moderní analytické metody v analýze rybničních vodMarcela KADLECOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Stanovení elementární formy selenu v biologických materiálechJosef KUČERA udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Luminiscenční vlastnosti vybraných Eu(III) komplexůJúlia LAČNÁ, roz. Hodáková udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Využití separačních metod v analýze biomarkerůOndřej LASKAFELD udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Benzylaminopurin jako nový prekurzor pro léčivoJiří MAJEWSKI udělen titul: Mgr.téma bakalářské práce: Stanovení methylrtuti v půdáchNatália MESZAROSOVÁ udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Stanovení rtuti v severomoravských neovulkanitechPavel PODEŠVA udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Electrooptical principles for miniaturized systems in bioanalytical instrumentationLubomír PROKEŠ udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Analýza archeologických objektů metodami atomové spektrometrieAdam PRUŠKA udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Kapilární elektroforéza s absorpční a MS detekcí pro separaci Se speciíJan PŘIKRYL udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Laser applications for high-sensitive detection of biologically important moleculesMichal RÁJECKÝ udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Interaction of Benzo(c)phenantridine Alkaloids with DNAHana RASZKOVÁ udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Stanovení dexrazoxanu metodou CE-MSDavid ROJÍK udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Využití separačních technik pro stanovení iontů kovůTomáš ROZMAN udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: HPLC stanovení organických sloučenin obsahujících aminovou skupinu jako indikátorů stárnutí potravinLenka ŘEZÁČOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Optické senzory na bázi nanočásticMarek STIBOREK udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Příprava mikrovzorků pro hmotnostní spektrometrii MALDI a ICPMichaela TVRDOŇOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Analýza biologických tkání metodou laserové ablace s ICP-MS spektrometriíAntonín UHER udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Stanovení kovů v regolitu oblasti Antarktického poloostrovaFilip URBÁNEK udělen titul: Bc.téma bakalářské práce: Termodynamické a kinetické studium chemických rovnováh pyrimidinových nukleobazí s Cu(II) a Zn(II) iontyOndřej ZVĚŘINA udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Speciace rtuti ve vybraných složkách životního prostředíLenka ŽALUDOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Primární referenční postup stanovení celkové bílkoviny Kjeldahlovou metodou v certifikovaných referenčních materiálech užívaných v klinické chemii

Naši absolventi 2014

Magda BAŘINOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací - ICP OES

Antonín BEDNAŘÍK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Novel strategies for desorption mass spectrometry

Jan ELBEL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Voltametrické techniky v anorganické analýze

Petr CHRÁST udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Možnosti charakterizace vzorků optickou emisní diagnostikou laserem buzeného mikroplazmatu (LIP) a klasickými výstupy z analýzy spektroskopií laserem buzeného mikroplazmatu (LIBS)

Vítězslav KLÍMA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení vybraných monoaminů pomocí HPLC s elektrochemickou detekcí

Tereza KOPECKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kalibrace s využitím jazyka R

Eliška KOŽUSZNIKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Gelová elektroforéza ve výuce analytické chemie

Ivana KUŠNYEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení a izolace benzofenantridinových alkaloidů z rostlinného materiálu

Vít LADÁNYI udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Fotofyzika a fotochemie derivátů p-hydroxyfenacylů

Kamil MIKULÁŠEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium retenčního chování trinukleotidů v HPLC

Filip NEUPAUER udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava a charakterizace CdTe kvantových teček

Jiří PALÁT udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití excimerového laseru ve spojení s ICP-MS s dvojí fokusací

Annapurna PAMREDDY udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Separation Methods and Mass Spectrometry Applications

Petr PAROULEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce benzo[c]fenantridinových alkaloidů s DNA

Sylvie PAVLOKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Určování provenience vína na základě analýz stopových prvků

Zuzana PEPRNÍČKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Ramanova spektroskopie v organické analýze

Kristína PILIAROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium laserem indukovaného oxidativního značení aminokyselin a peptidů

David POTĚŠIL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium markerů leukemických onemocnění

Veronika PRAŽÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elementární analýza s využitím ITP

Andrea SLANINKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Enzymová kinetika ve výuce analytické chemie

Filip SMRČKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Voltametrické techniky v organické analýze

Barbora SVATOŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kovů ve vodách pomocí ICP-OES - návody do laboratorních cvičení

Eva SVĚTINSKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu LabVIEW v molekulové spektroskopii

Petr ŠVÉDA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití derivatizačních technik v kolonové chromatografii

Barbara TAKÁCSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektrální interference v optické spektrometrii indukčně vázaného plazmatu

Barbora TICOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení vzácných zemin metodou ICP-OES

Jakub VANĚK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Study of thermodynamic, kinetic and analytical properties of tetraazamacrocyclic ligand derivatives

Soňa VYMAZALOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Detekce nanočástic a kvantových teček metodou LIBS

Miroslava ZÁBRANSKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analytické využití merkurimetrie


Naši absolventi 2013

Pavel COUFALÍK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Stanovení rtuti a jejích forem v půdách, sedimentech a hlušině atomovou absorpční spektrometrií

Jaroslav FRANKL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Metody atomové spektroskopie ve výuce analytické chemie

Alžběta JEBAVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení lipidů metodou HPLC

Marcela KADLECOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kadmia metodou AAS

Eliška KREJZOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení biologicky významných látek v rostlinách tradiční asijské medicíny pomocí HPLC

Michal MACHALÍČEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Separační metody a jejich kombinace ve výuce analytické chemie

Romana MICHALICOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium kinetických a analytických vlastností komplexů tetraazamakrocyklických ligandů

Kristýna NAGYOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití CZE a hmotnostní spektrometrie při stanovení isoflavonů v léčivých rostlinách

Petra NETROUFALOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh biologicky významných derivátů nukleobazí

Michaela PATRMANOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy

Marek PERNICA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vývoj senzorových polí pro speciační analýzu

Lenka POSPÍCHALOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium geologických metriálů pomocí LA-ICP-MS

David ROJÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Důkaz a stanovení methylalkoholu

Tomáš ROZMAN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Plynová chromatografie pro stanovení aldehydů a ketonů

Radek ŠEVČÍK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Kinetic and spectroscopic properties of tetra-azamacrocyclic ligands with phosphorus-acid/carboxylate pendant arms

Romana ŠEVČÍKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Kinetic studies of transition metal and Ln(III) complexes of modified tetraaza-macrocyclic ligands

Tomáš ŠOPÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu LabVIEW v praktiku z analytické chemie

Lenka TENOROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza kosterních pozůstatků pomocí laserové ablace

Iva TOMALOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Application of nanomaterials for desorption mass spectrometry

Michaela VAŇKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Laserová ablace v analýze petrifikovaných tkání

Michaela VĚNTUSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení chemických forem rtuti plynovou chromatografií s detekcí atomovou fluorescenční spektrometrií

Bára VINKLÁRKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení celkové sérové bílkoviny Kjeldahlovou metodou vhodné pro certifikaci kalibračních a kontrolních materiálů

Lenka ŽALUDOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Určení nejistoty titračního acidimetrického mikrostanovení alkálií


Naši absolventi 2012

Marie BARTOŠKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení siřičitanů ve víně

Magda BAŘINOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium prostorové distribuce prvků v močových kamenech s využitím simultánního systému DP-LIBS+LA-ICP-OES

Eliška ČECHOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení estrogenů v odpadních vodách

Pavla FOLTYNOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Study of sample preparation for biological applications ICP MS

Zdeňka JAROLÍMOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: CITP analýza biominerálů

Kateřina JELÍNKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elektroforetické techniky v analýze syntetických oligonukleotidů

Simona KAUPOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium diageneze kostí pomocí LA-ICP-MS

Petra KUČEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rozložení prvků v rostlinném materiálu pomocí metod laserové spektrometrie

Ivana KUŠNYEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce :Studium spektrálních vlastností alkaloidu chelilutinu

Klára MATÝSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce :Souvislost mezi spektry LIBS a materiálovými vlastnostmi pevných vzorků

Matej MEDVECKÝ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce :LA-ICP-MS analýza vzácných geologických vzorků

Kamil MIKULÁŠEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce :Vysokoúčinná kapalinová chromatografie v analýze pražené kávy

Nagender Reddy PANYALA udělen titul: Ph.D.

téma disertrační práce : Nanomaterials and clusters: Properties, applications and mass spectrometry

Petr PAROULEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce : Fluorescenční DNA sondy

Sylvie PAVLOKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Odolnost slitin vůči působení fluoridových solí

Blanka PELIKÁNOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce : Stanovení organických kyselin v pivu metodou ITP

Ondřej POLANSKÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: HPLC MS biologicky významných sloučenin

Petra POLOUCKÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení dusičnanů ve víně metodou ITP

Iva RÁŽOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Příprava vzorků pro zobrazení tkání pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI (Imaging MALDI MS)

Stanislava RYBÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce sanguilutinu s DNA

Lenka SOCHOROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Fotometrická titrace v praktiku z analytické chemie

Iveta ŠKOPÍKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení konzervantů v potravinách

Kristýna ŠTŮLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití LA-ICP-MS ve forenzní analýze - analýza povýstřelových zplodin

Barbora TICOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Charakterizace a diagnostika optického spektrometru s indukčně vázaným plazmatem

Karel TOMAN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce : Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací - ICP OES

Michaela TVRDOŇOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce : Analýza vín pomocí ICP-MS


Naši absolventi 2011

Jana BUDILOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Separace a prekoncentrace peptidů a proteinů elektroforetickými metodami ( Isoelektrická fokusace bez nosiče, = CAFIEF, dvourozměrná CE, frakcionace)

Rostislav ČERVENKA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Stanovení a speciace rtuti v životním prostředí

Klára DOSOUDILOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Gelová elektroforéza značených oligonukleotidů

Eva GRULICHOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: 2D mapování otolitů metodou LA-ICP-MS

Eliška HANZLÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití HPLC při stanovení biologicky aktivních látek ve vinohradnickém materiálu

Vít HOŘÍNEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu Origin ve cvičení z analytické chemie

Libor JAŠA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití programu LabVIEW ve cvičení z analytické chemie

Petra JUSKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mikrofluidika a nanotechnologie pro bioanalýzy

Martin KACHEL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kofeinu v nápojích

Pavel KLIMEŠ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Technologie přípravy a isolace rekombinantních proteinů: studium chemických vlastností vybraných mutant rekombinantní kukuřičné Beta-glukosidasy Zm-p60.1

Jan KNÁPEK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Použití elektrodepozice pro separaci prvků v atomové spektrometrii

Eva KOLÁŘOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Testování chemosenzorů pro jejich použití v senzorových polích

Markéta KRAJČOVIČOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium distribuce prvků v biominerálech s využitím laserové spektroskopie (LIBS +LA-ICP-MS)

Eliška KREJZOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapalinová chromatografie extraktů pohanky - stanovení rutinu

Blanka KUBEŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Určení validačních parametrů analytické IVD metody pro stanovení sérové aktivity enzymu GMT z dat naměřených v klinické laboratoři

Ivana KUŠNYEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium spektrálních vlastností alkaloidu chelilutinu

Zdenka MALÁ, roz. Žemlová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Příspěvek k teorii a praxi v kapilární zónové elektroforéze

Romana MICHALICOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium kinetické inertnosti Cu(II) a Ce(III) komplexů s tetraazamakrocyklickými DOTP a DOTA ligandy

Radka MILLIONOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kapilární elektroforéza vybraných peptidů a steroidů

Jan MLATEČEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Separace a identifikace bazí deoxynukleových kyselin odvozených od cytosinu

Petra MOKRIŠOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakce alkaloidu chelirubinu s DNA

Rudolf NAVRÁTIL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Voltametrické studium komplexů xanthinů s jednomocnou mědí

Petra NETROUFALOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium acidobazických rovnováh biologicky významných derivátů adeninu

Hana NOVÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Metoda ICP-MS pro analýzu rybích kalcifikovaných tkání

Mirka ONDERKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení proteinů gelovou elektroforézou

Nagender Reddy PANYALA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Nanomaterials and clusters: Properties, applications and mass spectrometry

Marek PERNICA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Testování chemosenzorů pro jejich použití v senzorových polích

Lenka POSPÍCHALOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium geologických materiálů pomocí LA-ICP-MS

Vendula ROBLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza biologicky aktivních látek ve vinohradnickém materiálu metodou kapilární elektroforézy

Lukáš ROMANSKÝ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Mastné kyseliny a možnosti jejich stanovení v rostlinném materiálu pomocí plynové chromatografie

Jan SADÍLEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Voltametrické stanovení iontů kademnatého, zinečnatého a olovnatého

Michal ŠÍDLO udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Použití senzorů pro speciační analýzu

Petr ŠVÉDA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Chromatografické stanovení polyaromatických uhlovodíků

Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ, roz. PROKSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové ablace ve spojení s ICP-MS

Anna TARANTOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza produktů konjugačních reakcí hmotnostní spektrometrií

Lenka TENOROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium distribuce prvků ve vzorcích zubů pomocí LA-ICP-MS

Karel TOMAN udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS ve spojení s laserovou ablací - ICP OES

Lucia TRCHALÍKOVÁ, roz. Onofrejová udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Charakterizace biomolekul hmotnostní spektrometrií a separačními technikami

David VACULÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení fenolických látek v pivu metodou HPLC

Michaela VAŇKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium rozložení prvků v močových kamenech pomocí laserové ablace

Michaela VĚNTUSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kationtů v minerálních vodách

Martina VIDRMANOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier

Bára VINKLÁRKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení flavonoidů ve víně metodou HPLC

Alena VITVAROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS)

Tereza WARCHILOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Laterální mapování povrchů kovových materiálů pomocí LA-ICP-MS

Zbyněk ZVĚŘINA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza tavenin pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu


Naši absolventi 2010

Jana ADAMCOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Fotometrické stanovení iontů železa a vazebné kapacity v séru vhodné pro automatické analyzátory

Tomáš ADÁMEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analytické aplikace NIR laserových diod

Věra BAČOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení kyseliny askorbové a fosforečnanů coulometricky

Antonín BEDNAŘÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rtuti ve vodním ekosystému

Jana BENEŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení mědi a dusičnanů coulometricky

Jan BŘEZINA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Elektromigrační techniky v analýze chelatujících činidel

Pavel COUFALÍK udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Termická desorpce a sekvenční extrakce rtuti a jejích forem v půdách

Jiří ČMELÍK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Stanovení síry a selenu ve vzorcích životního prostředí

Jaroslav FRANKL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení mědi metodou AAS

Hana FUKSOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium vlastností oligonukleotidů metodou kapalinové chromatografie s hydrofilními interakcemi

Michaela GALIOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: "Laser-assised" plazmová spektrometrie v analýze materiálů

Jakub GRYM udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mikrofluidická zařízení pro bioanalýzu

Roman GURÁŇ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Nanášení vzorků pro desorpční analytické metody

Sylvie HOLUBOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium protonizačních rovnováh krátkých oligonukleotidů obsahujících cytosin

Miluše JUDEXOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: ITP analýza polyalkoholů

Marie KONEČNÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Použití elektrochemické depozice pro stanovení prvků atomovou absorpční spektrometrií

Pavla KRATĚNOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Počítač a chemometrické techniky v analytické laboratoři

Petra KRISTOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: HPLC značených oligonukleotidů

Petra KUČEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Sledování distribuce prvků v rostlinách pomocí metod laserové spektrometrie

Michal MACHALÍČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Plynová chromatografie organických sloučenin

Jan PARTYKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Příprava a charakterizace nanočáštic a jejich konjugátů pomocí elektroforetických metod

Ondřej PEŠ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Multidetekční platforma pro mikrokolonové separace

Ondřej POLANSKÝ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení směsi kyselin s využitím chemometrických technik

Jiří POSPÍŠIL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium luminiscenčních vlastností koordinačních polymerů obsahujících Cu (I)

Markéta PROCHÁZKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza metaloproteinů pomocí LC-MS

Iva RÁŽOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití absorpční molekulové spektroskopie ve forenzní analýze

Kateřina SLÁDKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Hmotnostní spektrometrie klastrů a nano-materiálů

Alice STAŇKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Nové metody stanovení prvků ve vzorcích popílku

Kristýna ŠTŮLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití LA-ICP-MS ve forenzní analýze - analýza povýstřelových zplodin

Petra VÍTKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace analytických postupů pomocí pokročilých chemometrickcýh technik

Hana ZELINKOVÁ udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Způsoby kalibrace pro stanovení rtuti ETAAS s dávkováním pevných vzorků

Ondřej ZVĚŘINA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rtuti v ovzduší


Naši absolventi 2009

Aesha ABDASSALAM udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Supramolecules and nano gold. Mass spectrometric and capillary electrophoretic study

Pavel COUFALÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rtuti a jejích forem v půdách metodami atomové spektrometrie

Tereza ČTVRTNÍČKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analysis of solid materials by means of laser-breakdown spectroscopy

Dana DOSPIVOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Termodynamické studium interakcí fyziologicky významných derivátů purinu

Eva GRULICHOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: LA-ICP-MS pro distribuci prvků v otolitech

Eliška HANZLÍKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Izotachoforetické stanovení aniontů

Petr HORÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Optimalizace analytických postupů pomocí pokročilých chemometrických technik

Zdeňka JAROLÍMOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití katalytických vlastností komplexu Zn(cyclen) v analytické chemii

Markéta KRAJČOVIČOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium distribuce prvků v zubech a kostech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP-MS)

Jan KŘIŽÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium formace supramolekulárních systémů s [Pd(en)] motivem

Petr KUSÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Microanalytical systems for coupling with mass spectrometry

Jana KVĚTOŇOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium disociační kinetiky lanthanoidových (III) komplexů makrocyklického ligandu DOTPs

Radka MILLIONOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Izotachoforetické stanovení aminopolykarboxylových kyselin

Jan MLATEČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava úloh pro cvičení z analytické chemie organickcýh látek

Petra MOKRIŠOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Interakce benzofenantridinových alkaloidů s vlásenkovou DNA

Rudolf NAVRÁTIL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium komplexotvorných rovnováh adeninu s ionty mědi

Monika NOVÁČKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium přírůstových linií lithiasis laserovou ablací ve spojení s ICP-MS

Hana NOVÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení těžkých kovů v rybích šupinách metodou ICP-MS

Martin PLACHER udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava mikrovzorků pro SALD ICP MS

Kateřina PROKSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium distribuce prvků v močových kamenech s využitím laserové spektroskopie (LIBS + LA-ICP MS)

Vendula ROBLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium interakce chelerythrinu s oligonukleotidy metodou kapilární zónové elektroforézy

Stanislava RYBÁKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Interakce benzofenantridinových alkaloidů s vlásenkovou DNA

Markéta RYVOLOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: New instrumentation for capillary electrophoresis development and characterization

Petra STAŠKOVÁ, roz. Navrkalová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Nové separační metody: kapalinová chromatografie s hydrofilními interakcemi

Radek ŠEVČÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexotvorných a kinetických vlastností modifikovaných cyklenových makrocyklických ligandů

Romana ŠEVČÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexotvorných a kinetických vlastností modifikovaných cyklamových makrocyklických ligandů

Gracian TEJRAL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Hmotnostní spektrometrie uhlíkových nanotrubek

Jana URBANOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Interakce benzofenantridinových kvarterních alkaloidů s DNA

Jan VONDRA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení kovů atomovou absorpční spektrometrií ve spojení s elektrodepozicí

Tereza WARCHILOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium koroze konstrukčních materiálů pro tepelné výměníky jaderných reaktorů pomocí LA-ICP MS a ICP-OES

Hana ZELINKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vzácné kovy jako modifikátory pro stanovení rtuti ETAAS s dávkováním pevných vzorků

Zbyněk ZVĚŘINA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektroskopie laserem buzeného plazmatu (LIBS) v analýze kapalin


Naši absolventi 2008

Tomáš ADÁMEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Speciace sloučenin chromu pomocí HPLC

Antonín BEDNAŘÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení rtuti v šupinách ryb

Jan BŘEZINA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Příprava úloh pro cvičení z analytické chemie organických látek

Pavel BUČEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Použití pokročilých chemometrických technik pro výzkum struktury DNA

Zuzana DUBOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení forem rtuti a selenu ve vybraných materiálech

Pavla FOLTYNOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Mikropříprava vzorků pro speciaci a biologické aplikace LA-ICP-MS

Hana FUKSOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Aplikace metody HPLC ke stanovení methylxantinů v potravinách

Jan HOUŠKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium reakcí OsO4BiPy s oligonukleotidy a MALDI TOF hmotnostní spektrometrie klustrů a biomolekul

Petra KRISTOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Separace purinových derivátů a oligonukleotidů metodou HPLC

Jan KUTA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciace významných prvků v biologickém materiálu (selen)

Samuel MACH udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnosti studia sekvence oligonukleotidů pomocí elektrochemických a separačních metod (voltametrie, HPLC)

Lenka MONINCOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití předpovědi retenčního času při separaci tryptických peptidových směsí pro identifikaci proteinů pomocí LC-MS

Monika NOVÁČKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium komplexotvorných rovnováh adenosinmonofosfátu s iontem Cu(II)

Lukáš NOVOSÁD udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vliv kalibrace a kalibrátorů na stanovení celkové sérové bílkoviny a na referenční interval

Marek OTEVŘEL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Mathematical modeling of microseparation and interface devices for mass spectrometry coupling

Jan PARTYKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elektroforetická separace fluorescenčně značených aminokyselin na mikrofluidickém zařízení

Jiří POSPÍŠIL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Struktura vybraných organických látek a jejich luminiscence

Markéta PROCHÁZKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Použití metod organické spektrometrie k analýze organického materiálu archeologického původu

Kateřina SLÁDKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium využití fosforových klastrů pro interní a externí kalibraci v hmotnostní spektrometrii MALDI TOF

Michal ŠÍDLO udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Použití infračervené spektroskopie v chemické analýze

Tomáš ŠKRHÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Využití laseru 405 nm pro fluorescenční detekci v kapilární elektroforéze

Olga TŘÍSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium acidobazických a komplexotvorných rovnováh cytosinu

Terézie VOJTYLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium interakcí polynukleotidů s vybranými ligandy spektroskopickými metodami

Radek VYHNÁNEK udělen titul: Mgr.

téma bakalářské práce: Aplikace kapilární elektroforézy pro separaci proteinů a speciaci

Ondřej ZVĚŘINA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Sekvenční analýza forem rtuti v půdách, sedimentech a odpadu z těžby


Naši absolventi 2007

Zainab Abu ABDUSLAM udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Umělé neuronové sítě v chemii

Dheba ABOBAKER udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Capillary electrophoresis of cucurbiturils

Vojtěch ADAM udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Využití peptid-kov a protein-kov interakcí pro navržení biosensoru těžkých kovů

Miroslava BITTOVÁ, roz. Spanilá udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Advanced approaches for analysis of wine samples and proteins in capillary zone electrophoresis

Jitka BZŮROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciace arsenu ve vzorcích životního prostředí

Veronika CZIBULKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciace rtuti GC-AFS

Vlastimil DOHNAL udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Aplikace ANN pro predikci retenčních faktorů v tenkovrstvé chromatografii a modelování biologických aktivit oximů

Dana DOSPIVOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Termodynamické studium protonizace krátkých oligonukleotidů obsahujících adenin

Michaela HAASOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnosti separace a stanovení potravinářsky významných látek. Stanovení kyseliny jasmonové

Sylvie HOLUBOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium komplexotvorných rovnováh purinových bází s Cu (I, II) ionty

Michal HORÁK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití moderních metod analytické chemie v oblasti stopovačů podzemních vod

Jana HUSEROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium formační a disociační kinetiky komplexů lehkých lanthanoidů s pyridin-N-oxidovým DO3A derivátem

Lenka JEDLIČKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení trichothecenových mykotoxinů v ječmeni a sladu

Hana NEJEZCHLEBOVÁ, roz. Ovadová udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Identifikace metaloproteinů a stanovení jim příslušných kovových specií

Pavla PEKÁRKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma dplomové práce: Komplexy europia (III) - luminiscenční vlastnosti a využití v analytické chemii

Tomáš PROSECKÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: HPLC stanovení argininu a N,N - dimetylargininu v krevní plazmě

Jan PŘIKRYL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Proteomické aplikace laseru s vlnovou délkou 266 nm

Monika RZYMANEK, roz. Brodová udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnosti zakoncentrování a frakcionace amfolytů na přístroji EA 100 (Villa Labeco, SR) s off-line detekcí

Radek ŠEVČÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Srovnávací studium kinetiky ceritých komplexů s DOTP analogy makrocyklických ligandů

Romana ŠEVČÍKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium formační a disociační kinetiky komplexů těžkých lanthanoidů s pyridin-N-oxidovým DO3A derivátem

Zbyněk ŠPALT udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Study of formation of clusters generated by laser ablation using time-of-light mass spectrometry

Jana URBANOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium disociační kinetiky komplexu Eu(III)-DOTP spektroskopickými technikami

Jakub VANĚK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spektroskopické, kinetické a analytické vlastnosti lantanoidových komplexů makrocyklických ligandů typu DO3A

Hana ZELINKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení rtuti ETAAS s dávkováním pevných vzorků


Naši absolventi 2006

Vojtěch ADAM udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Použití síru obsahujících peptidů a proteinů jako biologické části biosensoru pro analýzu těžkých kovů

Azdeen A. Abdullah BEN HAMEDA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Capillary Electrophoresis Methods Development and Optimization

Pavel BUČEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spektrofotometrická analýza polyalkoholů ve směsi

Zuzana DUBOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Izolace specií rtuti ze sedimentů

Shaban Gaballa ELOSTA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Development of Capillary Electrophoresis and MALDI-TOF Mass Spectrometry Methods

Pavla FOLTYNOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium desorpce v přítomnosti matrice pro zavádění analytů do indukčně vázaného plazmatu

Michaela GALIOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium hloubkových profilů pomocí spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu LIBS

Jitka HEGROVÁ roz. Studýnková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Stanovení arsenu a selenu v biologických vzorcích a vzorcích životního prostředí metodami atomové spektrometrie s generováním těkavých sloučenin

Jan HOUŠKA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium procesů laserové ablace hmotnostní spektrometrií

Aleš HRDLIČKA udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analýza povrchových vrstev laserovou ablací

Radek KAVŘÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spojení SPE extrakce s optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem pro stanovení jodu

Veronika KONEČNÁ roz. Možná udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium laserové ablace ocelí ve spojení ICP-OES a ICP-MS

Jan KUTA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovní těžkých kovů v sedimentech a půdách metodou ICP spektrometrie

Samuel MACH udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Elektroforetické stanovení mravenčanu v matečném louhu při průmyslové výrobě kyanidu sodného

Lenka MONINCOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Separace peptidů pomocí monolitické HPLC

Eva NIEDOBOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Spektrální vlastnosti ICP výboje ve vakuové ultrafialové oblasti a jejich analytické využití

Jana NOVOTNÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Speciace rtuti v sedimentech HPLC-AFS

Ondřej PEŠ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Identifikace proteinů enzymatickým štěpením a MALDI-TOF MS

David POTĚŠIL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití elektroanalytických metod v diagnostice nádorových onemocnění

Pavel ŘEHULKA udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Měření proteomických dat pomocí hmotnostní spektrometrie a jejich bioinformatická interpretace

Alice STAŇKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza práškových materiálů spektroskopií laserem buzeného mikroplazmatu - LIBS

Zora STŘELCOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium disociační kinetiky měďnatých komplexů derivátů cyklenu

Zdeňka ŠTĚPÁNKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Prekoncentrace specií rtuti

Terézie VOJTYLOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení vybraných biomolekul pomocí fluorescenčního synchronního skenu

Radek VYHNÁNEK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií MALDI pro proteomickou analýzu

Jiří ZÁMEČNÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Základní analytické charakteristiky hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem


Naši absolventi 2005

Jitka BZŮROVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Základní analytické charakteristiky hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmovým zdrojem

Veronika CZIBULKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium biodostupnosti perzistentních organických látek v terestrickém prostředí

Michaela HAASOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza polyfenolů ve víně pomocí SPE a fotometrie

Michal HORÁK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení jodidů vedle jodičnanů optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Lenka JEDLIČKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: MALDI TOF MS analýzy ječmene event. sladu

Radek KAVŘÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení síranů ve vodách metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Petr KUSÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spojení kapilární elektroforézy s ESI hmotnostní spektrometrií pro analýzu peptidů a proteinů

Michaela MUDROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexotvorných, kinetických a analytických vlastností makrocyklických ligandů cyklamového typu se dvěma pendantními fosfonovými skupinami

Hana NEJEZCHLEBOVÁ, roz. Ovadová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Gelová elektroforéza peptidů a proteinů

Klára NOVOTNÁ udělen titul :Ph.D.

téma disertační práce: MALDI TOF hmotnostní spektrometrie biomolekul

Pavla PEKÁRKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium luminiscenčních vlastnostní peptidů, proteinů a aminokyselin

Jan PŘIKRYL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Kapilární elektroforéza s detekcí nativní fluorescence peptidů a proteinů

Markéta RYVOLOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Derivatizace peptidů a proteinů fluorescenčními barvivy

Monika RZYMANEK, roz. Brodová udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Možnosti spojení ITP a CZE pro separaci a mikropreparaci peptidů

Michal SPĚŠNÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analýza biologicky významných látek s využitím mikroseparací a hmotnostní spektrometrie

Ivona SVOBODOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium koordinačních a analytických vlastností makrocyklických ligandů s fosforovými a karboxylovými pendantními skupinami

Ondrej ŠEDO udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Nové perspektivy MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie

Ondřej ŠULÁK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Možnosti kapilární gelové elektroforézy pro separaci proteinů

Petr TÁBORSKÝ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Vnější luminiscence v analytické chemii

Roman TOMÁŠ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Inosin, deoxyinosin, adenosin, deoxyadenosin jako metabolické markery. Jejich stanovení pomocí metody HPLC a LC-MS s kapilární monolitickou kolonou

Tomáš VACULOVIČ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Studium interakce laserového záření s povrchem vzorku metodami atomové spektrometrie

Jan VONDRA udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium bioakumulace perzistentních organických látek na modelových organismech v terestrickém prostředí


Naši absolventi 2004

Vojtěch ADAM udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení glutathionu a fytochelatinu pomocí vysoko-účinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou detekcí

Kateřina BRZOSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení vybraných prvků atomovou spektrometrií s generováním těkavých hydridů

Jana BUDILOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Izoelektrická fokusace amfolytů na přístroji EA 100 (Villa Labeco, SR)

Radoslav ČÁP udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Použití umělých neuronových sítí v optické emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem

Rostislav ČERVENKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Průtoková extrakce v AAS

Karla FRGALOVÁ, roz. Müllerová udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: Vybrané práce z oblasti analytické chemie se zaměřením na veterinární léčiva a jejich rezidua

Michaela GALIOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium interakce laserem indukovaného mikroplazmatu s povrchy skel technikou LIBS

Lenka HAVLÁSKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení forem oxidu uhličitého ve vodách optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Barbora HLAVÁČOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení celkových sérových bílkovin a některých peptidů humaninového typu biuretovou reakcí - prověření metody IFCC

Markéta HOLÁ, roz. Vašková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Analýza práškových materiálů metodou laserové ablace s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu

Michaela HOLBOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití umělých neuronových sítí v chemické analýze

Veronika KONEČNÁ, roz. Možná udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium procesů interakce laserového záření s pevnými látkami pomocí spektroskopie laserem indukovaného mikroplazmatu a ICP-OES

Jaromíra NOVÁKOVÁ, roz. Hlaváčová udělen titul: Mgr.

téma bakalářské práce: Identifikace proteinů s použitím CE a MALDI MS

Jana NOVOTNÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Speciace rtuti atomovou absorpční spektrometrií

Ondřej PEŠ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Studium fluorescenčních barviv pro aplikace v kapilární elektroforéze s LIF detekcí

David POTĚŠIL udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení vazby proteinu p53 na DNA vazebnou sekvenci pomcí HPLC s elektrochemickou detekcí

Alice STAŇKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Analýza půd spektroskopií s laserem indukovaným mikroplazmatem (LIBS)

Zbyněk ŠPALT udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení rtuti metodou studených par ve vzorcích životního prostředí

Zdeňka ŠTĚPÁNKOVÁ udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií

Jitka VRÁTILOVÁ udělen titul: RNDr.

téma rigorózní práce: High-performance liquid chromatography (HPLC) method for measurement of N-(4-hydroxyphenyl)retinamide, a promising chemopreventative agent in neuroblastoma treatment, in vivo and in vitro models

Jiří ZÁMEČNÍK udělen titul: Bc.

téma bakalářské práce: Stanovení celkové síry ve vínech optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem


Naši absolventi 2003

Miroslava BITTOVÁ, roz. Spanilá udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití prekoncentračních technik v kapilární zónové elektroforéze

Jiří ČMELÍK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Použití systému Image/Navigator v semikvantitativní analýze optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu

Milena GERMANIČOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexace šestimocného uranu s organickými činidly a její využití v analytické chemii

Jan KNÁPEK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení prvků AAS ve spojení s elektrochemickou prekoncentrací v průtokovém uspořádání

Marie KONEČNÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení prvků ET AAS ve spojení s depozicí na grafitové sondě

Lenka KOPEČNÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Využití membránové separace pro prekoncentraci iontú kovů v plamenové AAS

Simona KŘÍŽOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení arsenu hydridovou technikou

Radomír PILNÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexních rovnováh systému paladium-oxalát s použitím chemického modelování

Pavla POLÁŠKOVÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: New method for determination of drugs and peptides by CE and HPLC evaluation by artificial neural networks

Jana TOPINKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vicesložková analýza bází nukleových kyselin s použitím moderních chemometrických metod

Patrik VRÁBEL udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Spojení kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií


Naši absolventi 2002

Gaston Guillermo BOCAZ BENEVENTI udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Capillary electrophoresis, MALDI-TOF mass spectrometry and artificial neural networks in forensic and legal medicine

Vlastimil DOHNAL udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Method development in capillary electrophoresis and applications

Tomáš HOTTMAR udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Kapilární zónová elektroforéza. Stanovení Huperzinu - A

Pavlína HOUSEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení zlata AAS s elektrotermickou atomizací

Soňa HUMPLÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Separace a stanovení nukleotidmonofosfátů jako markerů dědičných změn

Lenka KOPEČKOVÁ, roz. Babáčková udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Využití kapilární elektroforézy v praxi

Jiří MACHÁT udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Interference v ICP spektrochemii při analýze biologických materiálů a příprava vzorků

Jiří MALEČEK udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Elektroforetické studium komplexů mědi (II) s vybranými ligandy

Sabina MALOVANÁ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: HPLC přírodních polyfenolickcýh látek a CZE pyridinium aldoximů

Martin MUZIKÁŘ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Development of new methods for the determination of inorganic ions and metals by capillary electrophoresis and inductively coupled plasma spectrometry

Maria de Lourdes PACHECO HERNÁNDEZ udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Humic acids: capillary electrophoresis and MALDI-TOF mass spectrometry

Ilona PÉTEROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Separace a stanovení purinů a pyrimidinů jako markerů poruch metabolismu metodou CE a MALDI TOF MS

Julio Arthuro SOTO-GUERRERO udělen titul: Ph.D.

téma disertační práce: Uranyl complexation with some dicarboxylic acids and uranium determination with MALDI-TOF mass spectrometry

Ivona SVOBODOVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium komplexace iontů kovů s vybranými makrocyklickými ligandy dipon a dimedipon

Jaroslav ŠEBELA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a laserovou ablací v analýze oceli

Ondrej ŠEDO udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza peptidů hmotnostní spektrometrií MALDI TOF

Petr ŠENK udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem s laserovou ablací v analýze skel

Petr TÁBORSKÝ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Studium protonizace a komplexace iontů vzácných zemin s bio a makrocyklickými ligandy obsahujícími donorové atomy N, O, P

Tomáš VACULOVIČ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Vliv přídavných plynů na optickou emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem s laserovou ablací v analýze oceli


Naši absolventi 2001

Miloš HALÚZKA udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Analýza tenkých vrstev pomocí laserové ablace s optickou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu

Jitka HEGROVÁ, roz. Studýnková udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení selenu optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem a generováním hydridů

Marie JANÍKOVÁ, roz. Sobková udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Stanovení alkalických kovů metodou laserové ablace s plamenovou emisní spektrometrií

Jiří KONEČNÝ udělen titul:Bc.

téma bakalářské práce: Moderní nepřímé fotometrické detekce pro stanovení aniontů ve vodách

Eva PADĚROVÁ udělen titul: Mgr.

téma diplomové práce: Sérová alkalická fosfatasa a možné ovlivnění její aktivity pomocnými látkami


Naši absolventi 2000Zuzana DOBIÁŠOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Stanovení trans-resveratrolu a kyseliny sorbové ve víně kapilární zónovou elektroforézouTomáš GODULA udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Studium komplexace makrocyklických ligandů s ionty přechodných kovůMarkéta HOLÁ, roz. Vašková udělen titul: Mgr.téma diplomvé práce: Kvalitativní a semikvantitativní analýza ICP-OESRadek CHALUPA udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Kapilární zónová elektroforéza - stanovení thyreostatik v tělních tekutináchDaniel KALNÝ udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Equilibria, kinetics and analytical use of transition metal complexesHana KEULLOVÁ, roz. Chromá udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: HPLC, CZE and MALDI TOF MS: Development and application for reactive ostazine dyes analysisAlice KOTULÁNOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Stanovení mědi v biologickém materiáluPetr MARŠÁLEK udělen titul: Mgr.téma diplomvé práce: MALDI-TOF jako kvantitativní analytická technikaJan MUSELÍK udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Studium vlastností huminových kyselin, jejich separace a analýza hmotovou spektrometrií MALDI-TOFPetr MUSIL udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Inductively coupled plasma atomic emmision spectrometry in trace element analysis of agricultural soilsPetr NEZBEDA udělen titul: Mgr.téma diplomvé práce: Analytické charakteristiky ICP spektrometru Jobin-Yvon 170Eva NIEDOBOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomové práce: Průzkum aplikací sorpcí iontových asociátůKarel NOVOTNÝ udělen titul: Ph.D.téma disertační práce: Využití membránových technik pro zkoncentrování a speciaci prvků v AASPavla POLÁŠKOVÁ udělen titul: Mgr.téma diplomvé práce: Kvantitativní stanovení adamantanových antivirotik, zejména memantinu metodou kapilární zónové elektroforézyMartin SEMERÁD udělen titul: Mgr.téma diplomvé práce: Spektrochemické vlastnosti plasma-jet výboje

Naši absolventi 1999Anping DENG udělen titul: Ph.D.Vlastimil DOHNAL udělen titul: Mgr.Jana HÁJKOVÁ udělen titul: Mgr.Josef HAMÁČEK udělen titul: Ph.D.Jiří MACHÁT udělen titul: Mgr.Sabina MALOVANÁ udělen titul: Mgr.Naďa REICHOVÁ udělen titul: Mgr.Jana RŮŽKOVÁ, roz. Glosrová udělen titul: Mgr.Ladislav ZEZULA udělen titul: Mgr.
Naši absolventi 1998Zuzana DOBIÁŠOVÁ udělen titul: Bc.Barbora DOSTÁLOVÁ udělen titul: Mgr.David FETSCH udělen titul: Dr.Tomáš GODULA udělen titul: Bc.Markéta HOLÁ, roz. Vašková udělen titul: Bc.Radek CHALUPA udělen titul: Bc.Alice KOTULÁNOVÁ udělen titul: Bc.Jiří MALEČEK udělen titul: Mgr.Petr MARŠÁLEK udělen titul: Bc.Jan MUSELÍK udělen titul: Bc.Pavel NEZBEDA udělen titul: Bc.Eva NIEDOBOVÁ udělen titul: Bc.Eva PADĚROVÁ udělen titul: Bc.Jan PIVNIČKA udělen titul: Mgr.Lenka POKORNÁ, roz. Partyková udělen titul: Mgr.Pavla POLÁŠKOVÁ udělen titul: Bc.Andrea PROCHÁZKOVÁ udělen titul: Dr.Tomáš REJTAR udělen titul: Dr.Alma REVILLA udělen titul: Dr.Martin SEMERÁD udělen titul: Bc.Gabriela VARGAS udělen titul: Dr.

Naši absolventi 1997

David ČIŽMÁR udělen titul: Mgr.

Vlastimil DOHNAL udělen titul: Bc.

Jana HÁJKOVÁ udělen titul: Bc.

Renata KOMENDOVÁ udělen titul: Mgr.

Lenka KOPEČKOVÁ, roz. Babáčková udělen titul: Mgr.

Pavla KOTVRDOVÁ udělen titul: Mgr.

Jiří MACHÁT udělen titul: Bc.

Sabina MALOVANÁ udělen titul: Bc.

Jiří PAZOUREK udělen titul: Dr.

Barbora PECHTOROVÁ udělen titul: Bc.

Naďa REICHOVÁ udělen titul: Bc.

Eva ROVNEROVÁ udělen titul: Mgr.

Jana RŮŽKOVÁ, roz. Glosrová udělen titul: Bc.

Ivana SKOPALOVÁ udělen titul: Mgr.

Martin ŠTĚPÁN udělen titul: Mgr.


Naši absolventi 1996

Peter ACZEL udělen titul: Mgr.

Barbora DOSTÁLOVÁ udělen titul: Bc.

Vladimíra DULÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

Pavlína GELNAROVÁ udělen titul: Mgr.

Jiří HOLÝ udělen titul: Mgr.

Daniel KALNÝ udělen titul: Mgr.

Petr KUBÁŇ udělen titul: Mgr.

Přemysl LUBAL udělen titul: Dr.

Jiří MALEČEK udělen titul: Bc.

Irena MÁLKOVÁ udělen titul: Mgr.

Edita MASZJAROVÁ udělen titul: Mgr.

Petr MEDEK udělen titul: Mgr.

Eva MENŠÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

Jiří PERŮTKA udělen titul: Dr.

Jan PIVNIČKA udělen titul: Bc.

Michal POSPÍŠIL udělen titul: Mgr.

Andrea ROČÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

Leona SZUSCIKOVÁ udělen titul: Mgr.

Miroslava ŠŤASTNÁ udělen titul: Dr.

Dagmar VITAMVÁSOVÁ udělen titul: Mgr.

Ladislav ZEZULA udělen titul: Bc.


Naši absolventi 1995David ČIŽMÁR udělen titul: Bc.Josef DOLEŽAL udělen titul: Dr.Zlatuše DURĎOVÁ udělen titul: Mgr.Josef HAMÁČEK udělen titul: Mgr.Martina HRONOVÁ udělen titul: Mgr.Markéta CHYTRÁ udělen titul: Mgr.Daniel KALNÝ udělen titul: Bc.Hana KEULLOVÁ, roz. Chromá udělen titul: Mgr.Renata KOMENDOVÁ udělen titul: Bc.Lenka KOPEČKOVÁ, roz. Babáčková udělen titul: Bc.Pavla KOTVRDOVÁ udělen titul: Bc.Roman KREJČA udělen titul: Mgr.Petr MEDEK udělen titul: Bc.Hana OŠKEROVÁ udělen titul: Mgr.Lenka POKORNÁ, roz. Partyková udělen titul: Bc.Andrea PROCHÁZKOVÁ udělen titul: Mgr.Tomáš REJTAR udělen titul: Mgr.Eva ROVNEROVÁ udělen titul: Bc.Ivana SKOPALOVÁ udělen titul: Bc.David ŠIROKÝ udělen titul: Mgr.Martin ŠTĚPÁN udělen titul: Bc.Andrea TURZÍKOVÁ udělen titul: Mgr.Jiří VLČEK udělen titul: Mgr.Zbyněk ZDRÁHAL udělen titul: Dr.
Naši absolventi 1994Peter ACZEL udělen titul: Bc.Dagmar ADAMOVÁ udělen titul: Mgr.Hana ČERNOCKÁ, roz. Křížová udělen titul: Dr.Vladimíra DULÍKOVÁ udělen titul: Bc.Renata DVOŘÁKOVÁ udělen titul: Mgr.Stanislava FOLTÝNOVÁ udělen titul: Mgr.Pavlína GELNAROVÁ udělen titul: Bc.Jiří HOLÝ udělen titul: Bc.Petr KUBÁŇ udělen titul: Bc.Irena MÁLKOVÁ udělen titul: Bc.Eva MENŠÍKOVÁ udělen titul: Bc.Michal POSPÍŠIL udělen titul: Bc.Andrea ROČÁKOVÁ udělen titul: Bc.Dalibor SMĚŠNÝ udělen titul: Mgr.Leona SZUSCIKOVÁ udělen titul: Bc.Radvana ŠULOVÁ udělen titul: Dr.Dagmar VITAMVÁSOVÁ udělen titul: Bc.
Naši absolventi 1993Jana DOLEŽALOVÁ udělen titul: Mgr.Robert KUREČKA udělen titul: Bc.Přemysl LUBAL udělen titul: Mgr.Karel NOVOTNÝ udělen titul: Mgr.Iveta PÁNKOVÁ udělen titul: Mgr.Jitka PONČÍKOVÁ udělen titul: Mgr.Jana ŠTĚPÁNKOVÁ udělen titul: Mgr.

Naši absolventi 1992

Pavlína BAŘINKOVÁ udělen titul: Mgr.

Petr FAKLA udělen titul: Mgr.

Karel FRITSCH udělen titul: Mgr.

Radka KALOVÁ udělen titul: Mgr.

Jan PREISLER udělen titul: Mgr.

Petr STAVINOHA udělen titul: Mgr.

Kamil ŠPLÍCHAL udělen titul: Mgr.

Jan VÁCHA udělen titul: Mgr.


Naši absolventi 1991

Hana ČERNOCKÁ, roz. Křížová udělen titul: RNDr.

Ivo MOLT udělen titul: RNDr.

Hana NEČASOVÁ udělen titul: RNDr.

Marie PELCOVÁ udělen titul: RNDr.

Libor STŘÍŽ udělen titul: RNDr.

Gracian TEJRAL udělen titul: RNDr.


Naši absolventi 1990

Jitka BROUNKOVÁ udělen titul: Mgr.

Hana ČERNOCKÁ, roz. Křížová udělen titul: Mgr.

Hana DUCAROVÁ udělen titul: Mgr.

Jiří KALÁČEK udělen titul: Mgr.

Ilona MÜLLEROVÁ udělen titul: Mgr.

Hana NEČASOVÁ udělen titul: Mgr.

Blanka SKALNÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

Radvana ŠULOVÁ udělen titul: Mgr.

Lenka ZUKALOVÁ udělen titul: Mgr.


Naši absolventi 1989

Radim BULAWA udělen titul: Mgr.

Josef DOLEŽAL udělen titul: RNDr.

Mojmír GÁNÓCZY udělen titul: Mgr.

Mojmír GÁNÓCZY udělen titul: RNDr.

Miroslava JIAXISOVÁ udělen titul: RNDr.

Ivo MOLT udělen titul: Mgr.

Danuše OTEVŘELOVÁ udělen titul: RNDr.

Petr PAVLÍK udělen titul: Mgr.

Jiří PAZOUREK udělen titul: Mgr.

Jiří PAZOUREK udělen titul: RNDr.

Marie PELCOVÁ udělen titul: Mgr.

Milena RIKANOVÁ udělen titul: RNDr.

Libor STŘÍŽ udělen titul: Mgr.

Iva TEJRALOVÁ udělen titul: Mgr.

Iva TEJRALOVÁ udělen titul: RNDr.

Bronislava VĚŽNÍKOVÁ udělen titul: RNDr.

Ivana ZELINKOVÁ udělen titul: Mgr.

Ivana ZELINKOVÁ udělen titul: RNDr.


Naši absolventi 1988

Miroslav BENÁTSKÝ udělen titul: RNDr.

Dagmar ČAJKOVÁ udělen titul: RNDr.

Simona EJEMOVÁ udělen titul: Mgr.

Simona EJEMOVÁ udělen titul: RNDr.

Zuzana FISCHEROVÁ udělen titul: Mgr.

Zuzana FISCHEROVÁ udělen titul: RNDr.

Reda Hamdi Al Kurdi HAMDI udělen titul: Mgr.

Pavla HLOŽKOVÁ udělen titul: RNDr.

Jana HOFÍRKOVÁ udělen titul: RNDr.

Jolana JELÍNKOVÁ udělen titul: Mgr.

Jolana JELÍNKOVÁ udělen titul: RNDr.

Lenka KULINOVÁ udělen titul: RNDr.

Bronislava PATOČKOVÁ udělen titul: Mgr.

Milena RIKANOVÁ udělen titul: Mgr.

Blanka SLEZÁČKOVÁ udělen titul: RNDr.

Hana SMÉKALOVÁ udělen titul: RNDr.

Eva ŠAMLOTOVÁ udělen titul: RNDr.

Tomáš ŠEPEL udělen titul: RNDr.

Gracian TEJRAL udělen titul: Mgr.

Vladimír VONDRÁČEK udělen titul: RNDr.

Zbyněk ZDRÁHAL udělen titul: RNDr.


Naši absolventi 1987

Blažena BLÁHOVÁ udělen titul: RNDr.

Vladimír BURŠÍK udělen titul: Mgr.

Vladimír BURŠÍK udělen titul: RNDr.

Petr DOLEŽEL udělen titul: Mgr.

Petr DOLEŽEL udělen titul: RNDr.

Bohuslav DUFEK udělen titul: RNDr.

Vladimír HORÁČEK udělen titul: RNDr.

Miroslava JIAXISOVÁ udělen titul: Mgr.

Zdeněk KOČVARA udělen titul: RNDr.

Radan KOUDELÍK udělen titul: RNDr.

Libuše KUČEROVÁ udělen titul: RNDr.

Jaroslava KUDLÁČKOVÁ udělen titul: RNDr.

Lenka KULINOVÁ udělen titul: Mgr.

Jaroslav KULVEIT udělen titul: RNDr.

Kateřina LOUCKÁ udělen titul: RNDr.

Robert MACHÁLEK udělen titul: RNDr.

Jaroslav MEGA udělen titul: RNDr.

Vladimíra MELKUSOVÁ udělen titul: Mgr.

Pavel MIKUŠKA udělen titul: RNDr.

Martina SLANINOVÁ udělen titul: RNDr.

Blanka SLEZÁČKOVÁ udělen titul: RNDr.

Roman ŠENK udělen titul: RNDr.

Šárka VINKLEROVÁ udělen titul: RNDr.


Naši absolventi 1986

Petr HUSEK udělen titul: RNDr.

Václav JANÍK udělen titul: Mgr.

Václav JANÍK udělen titul: RNDr.

Jitka JURANOVÁ udělen titul: RNDr.

Pavel KOŘÍNEK udělen titul: Mgr.

Pavel KOŘÍNEK udělen titul: RNDr.

Libuše KUČEROVÁ udělen titul: Mgr.

Hana KULVEITOVÁ udělen titul: RNDr.

Vladimír NOVÁK udělen titul: Mgr.

Miroslava PEŠTÁLOVÁ udělen titul: RNDr.

Pavel PIVEČKA udělen titul: Mgr.

Pavel PIVEČKA udělen titul: RNDr.

Hana SMÉKALOVÁ udělen titul: Mgr.

Michal STANĚK udělen titul: Mgr.

Eva ŠAMLOTOVÁ udělen titul: Mgr.

Jana ŠTĚPÁNOVÁ udělen titul: RNDr.

Šárka VINKLEROVÁ udělen titul: Mgr.

Radoslava VYSKOČILOVÁ udělen titul: RNDr.


Naši absolventi 1985

Renata BERGEROVÁ udělen titul: RNDr.

Zdenka BOHÁČKOVÁ udělen titul: RNDr.

Jana BOROVCOVÁ, roz. Nevrlá udělen titul: Mgr.

Jana BOROVCOVÁ, roz. Nevrlá udělen titul: RNDr.

Jaroslav FONIOK udělen titul: RNDr.

Jitka JURASOVÁ udělen titul: Mgr.

Zdeněk KOČVARA udělen titul: Mgr.

Zdeněk KOHN udělen titul: Mgr.

Zdeněk KOHN udělen titul: RNDr.

Anna MALIMÁKOVÁ udělen titul: RNDr.

Dalibor MATULA udělen titul: Mgr.

Dalibor MATULA udělen titul: RNDr.

Renata MIKULÍKOVÁ udělen titul: RNDr.

Vladimír MUSIL udělen titul: RNDr.

Libuše NAGYOVÁ udělen titul: RNDr.

Marta NOVÁKOVÁ udělen titul: Mgr.

Marta NOVÁKOVÁ udělen titul: RNDr.

Zdeněk PAPEŽ udělen titul: RNDr.

Libuše SOVOVÁ udělen titul: Mgr.

Kamila ŠTĚPÁNKOVÁ udělen titul: RNDr.

Radoslava VYSKOČILOVÁ udělen titul: Mgr.

Věra ZDRAŽILOVÁ udělen titul: RNDr.


Naši absolventi 1984

Alena ANSORGOVÁ, roz. Snášelová udělen titul: RNDr.

Zbyněk BOHÁČEK udělen titul: Mgr.

Zbyněk BOHÁČEK udělen titul: RNDr.

Irena BRABCOVÁ udělen titul: RNDr.

Svatopluk DOJIVA udělen titul: Mgr.

Zdenka DOLEŽALOVÁ udělen titul: Mgr.

Marie FIEDOROVÁ udělen titul: RNDr.

Josef HEDBÁVNÝ udělen titul: Mgr.

Josef HEDBÁVNÝ udělen titul: RNDr.

Vladimír HORÁČEK udělen titul: Mgr.

Alena JURTÍKOVÁ udělen titul: RNDr.

Ivanka KALOUSOVÁ udělen titul: RNDr.

Renata KOLÁŘOVÁ udělen titul: Mgr.

Rostislav KOLOUCH udělen titul: RNDr.

Radan KOUDELÍK udělen titul: Mgr.

Jaroslava KUDLÁČKOVÁ udělen titul: Mgr.

Jana MOHROVÁ udělen titul: Mgr.

Jana MOHROVÁ udělen titul: RNDr.

Daniel NAVRÁTIL udělen titul: RNDr.

Radomila NAVRÁTILOVÁ udělen titul: RNDr.

Jiří ROKYTA udělen titul: Mgr.

Jiří ROKYTA udělen titul: RNDr.

Helena SAMKOVÁ udělen titul: RNDr.

Radomila ŠEVČÍKOVÁ udělen titul: Mgr.

Jiří TOMAN udělen titul: RNDr.

Alice VAŇKOVÁ udělen titul: RNDr.

Marie VÍCHOVÁ udělen titul: Mgr.

Věra ZDRAŽILOVÁ udělen titul: Mgr.


Naši absolventi 1983

Zdeněk BURÁŇ udělen titul: Mgr.

Zdeněk BURÁŇ udělen titul: RNDr.

Jarmila BURIANOVÁ udělen titul: RNDr.

Herta DEMLOVÁ udělen titul: RNDr.

Jitka CHROMÁ udělen titul: Mgr.

Alena KACÍŘOVÁ udělen titul: Mgr.

Jarmila KOMÁRKOVÁ udělen titul: RNDr.

Jana KOVÁČOVÁ udělen titul: RNDr.

Jan LUNER udělen titul: RNDr.

Jarmila ONDŘÍKOVÁ udělen titul: RNDr.

Eva PAVÉSKOVÁ udělen titul: RNDr.

Irena ŘEHŮŘKOVÁ udělen titul: RNDr.

Jana ŠTĚPÁNOVÁ udělen titul: Mgr.

Alice VAŇKOVÁ udělen titul: Mgr.


Naši absolventi 1982

Alexander BARTKO udělen titul: RNDr.

Miroslava BEŇOVSKÁ, roz. Kilianová udělen titul: Mgr.

Miroslava BEŇOVSKÁ, roz. Kilianová udělen titul: RNDr.

Marie HOLÍKOVÁ udělen titul: RNDr.

Alfons HYKL udělen titul: RNDr.

Zdeněk CHROMÝ udělen titul: RNDr.

Eva JUROSZOVÁ udělen titul: Mgr.

Karel KOUŘIL udělen titul: RNDr.

Jana KOVÁČOVÁ udělen titul: Mgr.

Jaroslav KUCHYŇA udělen titul: Mgr.

Jaroslav KUCHYŇA udělen titul: RNDr.

Věra KUCHYŇOVÁ udělen titul: RNDr.

Věra LEHKÁ udělen titul: Mgr.

Dana MACHÁLKOVÁ udělen titul: RNDr.

Jan PAJUREK udělen titul: RNDr.

Eva PEŠKOVÁ udělen titul: RNDr.

Irena ŘEHŮŘKOVÁ udělen titul: Mgr.

Miloslava SOLDÁNOVÁ udělen titul: RNDr.

Blahoslav ŠIMEK udělen titul: RNDr.

Vladimír ŠUSTÁČEK udělen titul: RNDr.

Jiřina VAŠÁTKOVÁ udělen titul: RNDr.

Sylva VLČKOVÁ udělen titul: RNDr.


Naši absolventi 1981

Marie CIGANKOVÁ udělen titul: RNDr.

Herta DEMLOVÁ udělen titul: Mgr.

Pavla HAVLOVÁ udělen titul: Mgr.

Pavla HAVLOVÁ udělen titul: RNDr.

Alfons HYKL udělen titul: Mgr.

Eva KOLÁŘOVÁ udělen titul: Mgr.

Eva KOLÁŘOVÁ udělen titul: RNDr.

Dalibor KOLČAVA udělen titul: RNDr.

Vojtěch KOTÁSEK udělen titul: RNDr.

Miroslav MACKA udělen titul: RNDr.

Miroslav MALÁČ udělen titul: RNDr.

Miroslav MALEČEK udělen titul: Mgr.

Miroslav MALEČEK udělen titul: RNDr.

Jana MAULEOVÁ udělen titul: RNDr.

Tomáš MRKVICA udělen titul: RNDr.

Pavel NAJMAN udělen titul: Mgr.

Petr POPOV udělen titul: RNDr.

Jaroslava SRNKOVÁ udělen titul: RNDr.

Zdeněk STUDENČÍK udělen titul: RNDr.

Květoslava VAŠUTOVÁ udělen titul: RNDr.

Milada VÁVROVÁ udělen titul: Mgr.

Jiří ZBÍRAL udělen titul: RNDr.


Naši absolventi 1980

Jaroslava DOBEŠOVÁ udělen titul: Mgr.

Josef DROZD udělen titul: RNDr.

Ludmila HELÁNOVÁ udělen titul: Mgr.

Luděk JANČÁŘ udělen titul: RNDr.

Dalibor KOLČAVA udělen titul: Mgr.

Eva MIKANOVÁ udělen titul: RNDr.

Lenka MÜLLEROVÁ udělen titul: RNDr.

Milan PIŠTELKA udělen titul: RNDr.

Zdeněk ŠIMEK udělen titul: Mgr.

Zdeněk ŠIMEK udělen titul: RNDr.

Marie TONAROVÁ udělen titul: Mgr.

Jiří ZBÍRAL udělen titul: Mgr.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info