Krátce o nás...

       Studijní obory Analytická chemie a Analytický chemik - manažer chemické laboratoře na Masarykově univerzitě v Brně připraví odborníky s vysokou úrovní znalostí z oblasti anorganické i organické analýzy a bioanalytiky. Analytická chemie, jak počtem chemiků-analytiků, tak i počtem prováděných analýz, je jistě největším chemických oborem a zasahuje nejen do všech dalších chemických oborů, ale zabývá se také analýzami pro výrobní procesy, při vstupní kontrole surovin, při mezioperační i výstupní kontrole a uvolnění výrobku/služby k distribuci. Chemik-analytik nalezne uplatnění v řadě oborů lidské činnosti: při analýze primárních surovin, potravin, vod, ovzduší, životního prostředí, při vývoji, výrobě a kontrole léčiv, při analýzách biologických vzorků apod.

      Při studiu je velmi silný důraz kladen na to, aby absolvent získal kromě teoretických znalostí i široké praktické zkušenosti s moderními analytickými metodami běžnými v chemických laboratořích, s metodami spektroskopickými, separačními, jakož i s vyhodnocením naměřených dat.
Jedním z nejvýznamnějších producentů a současně i spotřebitelů analýz jsou analýza materiálů nebo laboratorní medicína s klinickou chemií, které se zabývají analýzami biologických vzorků člověka. Uvádí se, že přibližně pro dvě miliardy lidí žijících v zemích s vyspělých zdravotnictvím je ročně provedeno kolem deseti a více testů na hlavu a rok, což představuje celosvětově miliardy analýz. Tyto analýzy je nutné nejen provádět, ale je třeba pro ně vyvíjet, vyrábět a kontrolovat vhodné analytické prostředky (soupravy reagencií, kalibračních/kontrolních materiálů a jejich atestaci, přístroje, analyzátory, pomůcky aj.), a proto v těchto oborech nalezne chemik-analytik zřejmě největší uplatnění, nově i jako manažer kvality pečující o jakost/kvalitu celého analytického a také výrobního procesu.

       Naši absolventi jsou vybaveni nejen na profesionální působení ve své specializaci, ale také na snadnou adaptaci k případnému působení v jiném oboru. Návazné postgraduální studium analytické chemie jim dává možnost perspektivního uplatnění nejen na tuzemském, ale i zahraničním pracovním trhu.