Studenti magisterského programu

 

Bc. Markéta ANTOŠOVÁ

 • téma diplomové práce: Aplikace separačních metod v potravinářské analýze
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Bc. Dominika BEZDEKOVÁ

 • téma diplomové práce: MALDI MS zobrazování isomerů lipidů v klinických vzorcích
 • vedoucí práce: Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.

Bc. Jan BISKUPIČ

 • téma diplomové práce: Nanočástice jako nový nástroj pro diagnostiku a léčbu cévní mozkové příhody
 • vedoucí práce: Mgr. Michaela Kuchynka, Ph.D.

Bc. Roman BOŠKO

 • téma diplomové práce: Aplikace separačních metod ve farmakologické analýze
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Bc. Hana BROŽKOVÁ

 • téma diplomové práce: Chemická charakterizace foton-upkonverzních nanočástic s využitím stanovení molární koncentrace metodou přímého počítání
 • vedoucí práce: Mgr. Antonín Hlaváček, Ph.D.

Bc. Lenka BRŮHOVÁ

 • téma diplomové práce: Pokročilé postupy simultánního stanovení prvků metodou HR-CS GF-AAS.
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.

Bc. Adam BŘEZINA

 • téma diplomové práce: Vliv silniční dopravy na obsah polyaromatických uhlovodíků v půdě
 • vedoucí práce: RNDr. Marta Farková, CSc.

Bc. Lucie BŘEZINOVÁ

 • téma diplomové práce: Začlenění stříbrných nanostruktur do kapilární elektroforézy pro detekci povrchem zesílenou Ramanovou spektrometrií
 • vedoucí práce: Mgr. Anna Týčová, Ph.D.

Bc. Alena DOLEŽALOVÁ

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Bc. Adéla DOŘMANOVÁ

 • téma diplomové práce: Stanovení mastných kyselin ve vzorcích potravin
 • vedoucí práce: RNDr. Marta Farková, CSc.

Bc. Monika KOKTAVÁ

 • téma diplomové práce: Ionizace těkavých látek pomocí iontů kovů generovaných laserovou desorpcí v subatmosférickém MALDI zdroji
 • vedoucí práce: Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.

Bc. Anna KOSMÁKOVÁ

 • téma diplomové práce:  Využití monolitických kapilárních reaktorů pro online přípravu proteomického vzorku
 • vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

Bc. Vladimír KISTAN

 • téma diplomové práce: Datování minerálů metodou U-Pb a Pb-Pb s využitím ICP-MS
 • vedoucí práce: Mgr. Markéta Holá, Ph.D.

Bc. Daniela KRATOCHVILOVÁ

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Bc. Miloš MACINSKÝ

 • téma diplomové práce: Studium mykotoxinů v pivovarské praxi s využitím kapalinové chromatografie
 • vedoucí práce:  Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

Bc. Kristýna MACHÁLKOVÁ

 • téma diplomové práce: Izotachoforetické stanovení kationtů
 • vedoucí práce: RNDr. Marta Farková, CSc.

Bc. Jakub MARTIKAN

 • téma diplomové práce: Vliv teploty na fluorescenci organických molekul
 • vedoucí práce: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Bc. Zuzana ONDRIGOVÁ

 • téma diplomové práce: Separační metody pro analýzu iontů
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Bc. Lívia RIGASOVÁ

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: doc. Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.

Bc. Matej ŠČEPÁN

 • téma diplomové práce: Chromatographic separation of purines and pyrimidines in organic-rich mobile phases
 • vedoucí práce: Ing. Dana Moravcová, Ph.D.

Bc. Ján ŠKAMOR

 • téma diplomové práce: Zobrazovací hmotnostní spektrometrie nanočástic
 • vedoucí práce: prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Bc. Jakub TOTEK

 • téma diplomové práce: Studium akustického signálu ve spetrometrii laserem buzeneho plazmatu
 • vedoucí práce: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Bc. Terezie URBÁNKOVÁ

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Bc. Jan VALÁŠEK

 • téma diplomové práce: Využití matematického plánování v optimalizaci spojení mikrokolonové LC/MS
 • vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Urban, Ph.D.

Bc. Jiří VOLÁNEK

 • téma diplomové práce: Syntéza bimetalických nanočástic pro studium posttranslačních modifikací metodou SERS
 • vedoucí práce: Mgr. Jan Přikryl, Ph.D.

Bc. Vojtěch VRÁNA

 • téma diplomové práce: Automatizace v analytické laboratoři
 • vedoucí práce: RNDr. Marta Farková, CSc.

Bc. Michal VORBA

 • téma diplomové práce:
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Bc. Rozálie WDÓWKOVÁ

 • téma diplomové práce: Extrakce methylrtuti z rostlinného materiálu pro následné stanovení GC-AFS.
 • vedoucí práce: prof. RNDr. Josef Komárek, DrSc.