Program semináře CA000 - jaro 2023

Semináře budou probíhat každý čtvrtek od 14:00 v kampusu MU, Kamenice 5, budova B11/132.

Přednášky České společnosti chemické se konají tamtéž - B11/132 od 14:00.

 

16.únor         zahájení semináře

23.únor          přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D. a Mgr. Natália Melicherová

Konference APCE-CECE-ITP-IUPAC, Angkor Wat, Kambodža

2.březen       Přednáška České společnosti chemické

doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.

Brno University of Technology

Following the molecular self-assembly on solid surfaces in real-time

9.březen        přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry EWCPS 2023, Lublaň, Slovinsko

16.březen       přednáška hosta OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

David Vaculík

Fosfa, a.s. Břeclav - prezentace laboratoří

Mgr. Michael Killinger, DiS.

Mikrosystémy v ortopedii aneb stáž na AKH (Všeobecná nemocnice města Vídně)

Mgr. Markéta Procházková

Stáž v Poznani

23.březen       přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Bc. Adam Březina

Vliv silniční dopravy na obsah polyaromatických uhlovodíků v půdě

Bc. Adéla Dořmanová

Stanovení mastných kyselin ve vzorcích potravin

Bc. Vojtěch Vrána

Automatizace v analytické laboratoři

30.březen       přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Bc. Jakub Martikan

Téma fluorescenční termometrie

Bc. Jakub Totek

Studium akustického signálu ve spektrometrii laserem buzeného plazmatu

6.duben          Přednáška České společnosti chemické

prof. David L. Bryce

University of Ottawa

Element-Based Supramolecular Interactions Studied via Solid-State NMR Spectroscopy

13.duben        přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Bc. Monika Koktavá

Ionizace těkavých látek pomocí iontů kovů generovaných laserovou desorpcí v subatmosférickém MALDI zdroji

Bc. Hana Brožková

Chemická charakterizace foton-upkonverzních nanočástic s využitím stanovení molární koncentrace metodou přímého počítání

Bc. Rozálie Wdówková

Extrakce methylrtuti z rostlinného materiálu pro následné stanovení GC-AFS

20.duben        přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Bc. Anna Kosmáková

Využití monolitických kapilárních reaktorů pro online přípravu proteomického vzorku

Bc. Roman Boško

NMR a GC analýza alkoholov a alkoholových zmesí

Bc. Zuzana Ondrigová

Separační metody pro analýzu iontů

27.duben        přednáška OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Bc. Jan Valášek

Využití matematického plánování v optimalizaci spojení mikrokolonové LC-MS 

Bc. Matej Ščepán

Chromatographic separation of purines and pyrimidines in organic-rich mobile phases

Bc. Jiří Volánek

Syntéza bimetalických nanočástic pro studium posttranslačních modifikací metodou SERS

4.květen          přednáška hosta OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

Mgr. Jan Knápek. Ph.D.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Brno

Analytické metody při kontrole potravin na SZPI

11. květen       Přednáška České společnosti chemické

prof. Dr. Thomas Magauer

University of Innsbruck

Title to be added

18. květen     přednáška hosta OACH Ústavu chemie PřF MU ve spolupráci s odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické (OSACH ČSCH)

RNDr. Pavel Kubáň, DSc.

Oddělení elektromigračních metod, Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno

Využití kapilární elektroforézy pro automatizované analýzy suchých krevních skvrn